ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elasticity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elasticity*, -elasticity-

elasticity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elasticity (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience, springiness
English-Thai: HOPE Dictionary
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
English-Thai: Nontri Dictionary
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elasticityสภาพยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.ผิวหนังก็ไม่ยืดหยุ่นเลย มือเท้าก็แข็งไปหมด
Elasticity and smoothness.ไม่มีทางเลยที่เจสันจะปิดม่านนั่น
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น
It was about, um, increasing elasticity.ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
Using coiled springs, he derived the "law of elasticity,"ที่รู้จักกันในวันนี้เป็นกฎหมายของฮุค

elasticity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 弹性 / 彈性] elasticity (phys.); flexibility
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, 弹力 / 彈力] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce

elasticity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply
価格弾力性[かかくだんりょくせい, kakakudanryokusei] (n) price elasticity
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity
屈伸[くっしん, kusshin] (n,vs) elasticity
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity
需要の弾力性[じゅようのだんりょくせい, juyounodanryokusei] (n) elasticity of demand
需要の所得弾力性[じゅようのしょとくだんりょくせい, juyounoshotokudanryokusei] (n) income elasticity of demand
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P)
弾力[だんりょく, danryoku] (n) elasticity; flexibility; (P)
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability

elasticity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of demand FR: flexibilité de la demande [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: cross elasticity of demand ; cross-price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: income elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา[n. exp.] (khwām yeūty) EN: price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปทาน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of supply FR: flexibilité de l'offre [f]
สภาพยืดหยุ่น[n. exp.] (saphāp yeūt) EN: elasticity FR: élasticité [f]

elasticity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenelastizität {f}arc elasticity
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending
Druckelastizität {f}elasticity of compression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elasticity
Back to top