ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elastic*, -elastic-

elastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elastic (adj.) ซึ่งยืดหยุ่น See also: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว Syn. flexible, spring, stretchy
elastic (n.) ยางยืด Syn. rubber band
elasticity (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience, springiness
English-Thai: HOPE Dictionary
elastic(อิแลส'ทิค) adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้,เด้งได้,ไม่ตายตัว,ขึ้น ๆ ลง ๆ -n. ยางที่ยืดหยุ่น,วัตถุที่ยืดหยุ่น., See also: elastically adv. ดูelastic, Syn. pliant
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
English-Thai: Nontri Dictionary
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elastic-ยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic bandageผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elasticityสภาพยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elasticสายยางยืด,ผ้ายางยืด,ยางยืด [การแพทย์]
Elastic Bandวงยาง [การแพทย์]
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm more concerned about when they have to put that elastic band in the front of my jeans.ฉันกังวลมากกว่าที่เราต้อง วางยางยืดหน้ากางเกงยีนส์
What do you mean, like elastic bands?หมายความว่าไง เหมือนหนังยาง
The conclusion is that Robbie comes springing back like an elastic band.แล้วร็อบบี้ก็จะกลับมา เหมือนกับหนังยางไง
What are they made of, some kind of elastic biopolymer adhesive?ทำจากอะไรอ้ะ ทำจากพลาสติกยืด.. แบบสองโมเลกุลรึปล่าว?
Hey, do you think the elastic woman in The Incredibles needs to use birth control or can she just be a diaphra?นายคิดว่าแม่สาวยางยือ จากเดอะ อินเครดิเบิลส์ ต้องกินยาคิม
Time seems to vary from person to person, and the elastic nature of our subjective time has caused David to wonder whether time is, in fact, real.เวลาที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากคน สู่คน และธรรมชาติที่ยืดหยุ่นของเวลา ส่วนตัวของเรา ได้ก่อให้เกิดเดวิดสงสัยว่าเ?
Uh-oh. Another stray from the land of elastic waistbands.โอ้ นี่ก็อีกคนที่หลงมาจาก ดินแดนของสายรัดเอว
Can you go get one of those elastic exercise bands, the kind to help you stretch with?ช่วยหายางยืดออกกำลังกาย ให้ผมเส้นหนึ่ง เอาแบบที่คุณใช้เหยียดแขน
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น
# a nonelastic, bruised and battered... # # badly damaged... # # stretchy, stretchy... # # trunk, # # butt, # # ass. #กลายเป็นความชอกช้ำ เสียหายยับเยิน กระจายออกไป ออกไป...
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.ผิวหนังก็ไม่ยืดหยุ่นเลย มือเท้าก็แข็งไปหมด

elastic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, 弹力 / 彈力] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce
弹性形变[tán xìng xíng biàn, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 弹性形变 / 彈性形變] elastic deformation
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 弹性 / 彈性] elasticity (phys.); flexibility
松紧带[sōng jǐn dài, ㄙㄨㄥ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄞˋ, 松紧带 / 鬆緊帶] elastic

elastic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
エラスチック織物[エラスチックおりもの, erasuchikku orimono] (n) elastic fabric
エラスティック;エラスチック[, erasuteikku ; erasuchikku] (n) elastic
ゴムテープ[, gomute-pu] (n) elastic; elastic band; insulating tape; rubberized tape; rubberised tape
ゴムバンド[, gomubando] (n) elastic band; rubber band
ゴム紐[ゴムひも, gomu himo] (n) (uk) elastic; elastic cord; elastic band
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus
弾性振動[だんせいしんどう, danseishindou] (n) elastic vibration
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
ブルマ;ブルマー;ブルーマー;ブルマーズ[, buruma ; buruma-; buru-ma-; buruma-zu] (n) (1) long female underwear (from bloomers); (2) (not ブルマーズ) (See 体操服) shorts with elasticized cuffs (were used by women as sportswear) (elasticised); gym shorts
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering)
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P)
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply
価格弾力性[かかくだんりょくせい, kakakudanryokusei] (n) price elasticity
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity
屈伸[くっしん, kusshin] (n,vs) elasticity
弾力[だんりょく, danryoku] (n) elasticity; flexibility; (P)
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity
需要の弾力性[じゅようのだんりょくせい, juyounodanryokusei] (n) elasticity of demand
需要の所得弾力性[じゅようのしょとくだんりょくせい, juyounoshotokudanryokusei] (n) income elasticity of demand

elastic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คืนตัว[adj.] (kheūntūa) EN: resilient ; elastic FR:
คลื่นเฉือน[n. exp.] (khleūn cheū) EN: shear wave ; elastic S-wave FR:
คลื่นยืดหยุ่น[n. exp.] (khleūn yeūt) EN: elastic wave FR: ondes élastiques [f]
หนังยาง[n.] (nang yāng) EN: elastic FR: élastique [m]
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น[n. exp.] (phalang-ngā) EN: elastic potential energy FR: énergie potentielle élastique [f]
ทฤษฎีการยืด [n. exp.] (thritsadī k) EN: elastic rebound theory FR:
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ[n. exp.] (thritsadī t) EN: elastic rebound theory FR:
ยืด[adj.] (yeūt) EN: elastic ; flexible FR: élastique ; flexible
ยืดได้หดได้[adj.] (yeūt dāi ho) EN: elastic ; changeable ; shifty FR:
ยืดหยุ่น[adj.] (yeūtyun) EN: elastic ; flexible FR: élastique ; flexible
หยุ่น[v.] (yun) EN: be soft ; be elastic ; yield FR: être souple ; être élastique
หยุ่น[adj.] (yun) EN: flexible ; elastic FR: flexible ; élastique
กะออก[n.] (ka-øk) EN: Artocarpus elasticus FR: Artocarpus elasticus
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of demand FR: flexibilité de la demande [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: cross elasticity of demand ; cross-price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: income elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา[n. exp.] (khwām yeūty) EN: price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปทาน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of supply FR: flexibilité de l'offre [f]
สภาพยืดหยุ่น[n. exp.] (saphāp yeūt) EN: elasticity FR: élasticité [f]

elastic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linie {f} | elastische Liniecurve | elastic curve
Biegelinie {f}deflection curve; elastic line
elastisch; dehnbar {adj} | elastischer; dehnbarer | am elastischsten; am dehnbarstenelastic | more elastic | most elastic
Schubmodul {n}shear modulus; modulus of shear; elastic shear modulus
Bogenelastizität {f}arc elasticity
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit
Elastizitätsrückgewinnung {f}elastic recovery
Gummiband {n}elastic band
Sprungfeder {f}elastic spring
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending
Druckelastizität {f}elasticity of compression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elastic
Back to top