ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descendants

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descendants*, -descendants-

descendants ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descendants (n.) ลูกหลาน See also: ผู้สืบสกุล Syn. children Ops. ancestry, forefathers
descendants (n.) ลูกหลาน See also: ดอกผล, ทายาท Syn. children
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]

descendants ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 炎黄子孙 / 炎黃子孫] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
[zhòu, ㄓㄡˋ, 胄] descendants
[yì, ㄧˋ, 裔] descendants; frontier
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants

descendants ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia)
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
卑属;卑屬(oK)[ひぞく, hizoku] (n) lineal descendants (beyond grandchildren)
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] (n) eldest son's descendants
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P)
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)

descendants ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ลูกจีน[n. exp.] (lūk Jīn) EN: Thai-born descendants of a Chinese immigrant FR:
ณ อยุธยา[n. prop.] (na Ayutthay) EN: na Ayudhya ; [non-titled descendants of the Chakri Dynasty and their spouses] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descendants
Back to top