ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voussoir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voussoir*, -voussoir-

voussoir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voussoir (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. wedge-shaped stone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voussoir
Back to top