ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exclusively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exclusively*, -exclusively-

exclusively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exclusively (adv.) เพียงเท่านั้น See also: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ Syn. only
exclusively (adv.) หลากหลาย See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ Syn. separately
exclusively (adv.) โดยลำพัง Syn. only, just
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่ผู้เดียว (adv.) exclusively Syn. เพียงผู้เดียว

exclusively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)

exclusively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専従[せんじゅう, senjuu] (n,vs) working exclusively for; working full-time (for); (P)
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something
一遍[いっぺん, ippen] (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P)
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)

exclusively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เรือประเทียบ[n. exp.] (reūa prathī) EN: boat exclusively reserved for the ladies of the palace FR:
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but FR:
ถ่ายเดียว[adv.] (thāidīo) EN: only ; exclusively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exclusively
Back to top