ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonsense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonsense*, -nonsense-

nonsense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonsense (n.) การพูดสิ่งไร้สาระ Syn. chitchat, gab, twaddle
nonsense (n.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล Syn. foolishness, incongruity Ops. reason
English-Thai: HOPE Dictionary
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity
English-Thai: Nontri Dictionary
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเหลวไหล (n.) nonsense See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle
พร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ, รำพัน
พูดพร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดเพ้อเจ้อ
พูดเลอะเทอะ (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ
พูดเหลวไหล (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ
รำพัน (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ
เพ้อพร่ำ (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, รำพัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What is this nonsense you are talking about?นี่นายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่?
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
I think he is nonsenseฉันคิดว่าเขาไร้สาระ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ...
Get the nonsense out of them. I tried to get you interested.ฉันพยายามที่จะให้คุณได้รับ ความสนใจในอาชีพ
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ
We went along with this track nonsense long enough.เราคุยเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะ
I mean, it was all that "eins, zwei, drei" nonsense that got us all nervous in the first place.ฉันหมายถึง ไอ้ " 1 2 3 " ปัญญาอ่อนนั้น ทำเราประสาทไปหมดแล้ว
I guess I'm too old for that sort of nonsense any more.ผมคิดว่าผมแก่เกินไปสำหรับการเรียงลำดับของเรื่องไร้สาระที่คนอื่น ๆ
This is all nonsense about her being married from Cheapside!มันเป็นเรื่องไร้สาระถ้าจะให้หล่อนแต่งงานที่ชีฟไซด์
The idea is pure nonsense but it does make one wonder just what is control?มันไม่มีเหตุผลเลย... ... แต่มันทำให้ประหลาดใจ... ... การควบคุมคืออะไร?
I love you, and I want you to stop this nonsense and come back home.ฉันรักคุณค่ะ และอยากให้คุณเลิกทำเรื่องไร้สาระนี่ แล้วกลับบ้านไปกับฉัน
You know, I'm starting to think that you've invented this whole sabotage nonsense to cover the fact that you were running around on me with your little mystery girl the whole time we were in Nanjing.รู้มั๊ย ฉันเริ่มคิดอะไรออกแล้วล่ะ ฉันว่าคุณแต่งเรื่องที่ฉันทำเครื่องบินของคุณพังขึ้นมาเนี่ย เพื่อปกปิดความจริงในเรื่องที่คุณคิดจะนอกใจฉัน
Stop talking nonsense and leave.หยุดพูดไร้สาระและก็ออกไปได้แล้ว
If I was good, then my dad would come watch me... cause then it wouldn't be nonsense and a waste of his time.ถ้าออกมาดี คุณพ่อจะได้มาดูหนูเต้น มันจะได้ไม่เป็นเรื่องไร้สาระ สำหรับคุณพ่อ

nonsense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无稽之谈[wú jī zhī tán, ˊ ㄐㄧ ㄓ ㄊㄢˊ, 无稽之谈 / 無稽之談] absurd nonsense (成语 saw)
狗屁[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, 狗屁] bullshit; nonsense
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, 傻气 / 傻氣] foolishness; nonsense; foolish
傻话[shǎ huà, ㄕㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, 傻话 / 傻話] foolish talk; nonsense
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
无稽[wú jī, ˊ ㄐㄧ, 无稽 / 無稽] nonsense
无聊[wú liáo, ˊ ㄌㄧㄠˊ, 无聊 / 無聊] nonsense; bored
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, 胡扯淡] nonsense; irresponsible patter
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 废话 / 廢話] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, 梦呓 / 夢囈] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy
屁话[pì huà, ㄆㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 屁话 / 屁話] shit; nonsense

nonsense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense
ナンセンスコメディー[, nansensukomedei-] (n) nonsense comedy
無稽[むけい, mukei] (adj-na,n) unsupported; unfounded; nonsense
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.)
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense!
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P)
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke
滅相もない[めっそうもない, messoumonai] (exp) Don't be absurd; That's out of the question; Nonsense; Don't mention it
無意味[むいみ, muimi] (adj-na,n) nonsense; no meaning; meaningless; (P)
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)
痴れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish
荒唐無稽[こうとうむけい, koutoumukei] (adj-na,n) absurdity; nonsense; preposterous
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies

nonsense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลวทั้งเพ[X] (lēo thangph) EN: all nonsense FR:
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāi khw) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid FR:
ไม่เข้าเรื่อง[adj.] (mai khao re) EN: irrelevant ; beside the point ; nonsense FR: hors sujet ; à côté de la plaque
ไม่เป็นเรื่อง[adj.] (mai pen reū) EN: rubbish ; nonsense ; nonsensical ; no good FR:
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
พร่ำเพ้อ[v.] (phramphoē) EN: talk nonsense ; keep talking about FR:
พูดบ้า ๆ= พูดบ้าๆ[v. exp.] (phūt bā-bā) EN: talk nonsense ; talk rubbish FR: raconter des inepties
พูดจาเหลวไหล[v. exp.] (phūtjā lēol) EN: talk nonsense FR:
พูดเหลวไหล[v. exp.] (phūt lēolai) EN: talk nonsense FR:
ไร้สาระ[adj.] (rai sāra) EN: absurd ; nonsensical ; ridiculous ; nonsense ; ludicrous FR: absurde ; dénué de sens
เรื่องไม่เป็นเรื่อง[n. exp.] (reūang mai ) EN: nonsense FR:
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense FR: mentir ; affabuler
เวิ่นเว้อ [v. exp.] (woēn woē) EN: spout nonsense ; say nothing of importance FR:
ฮี้[interj.] (hī) EN: humph ; Nonsense! FR: Mon œil ! ; sottises

nonsense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonsense
Back to top