ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grievousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grievousness*, -grievousness-

grievousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grievousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality Ops. frivolousness, gaiety

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grievousness
Back to top