ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slowcoach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slowcoach*, -slowcoach-

slowcoach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slowcoach (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. loiterer
slowcoach (n.) คนเฉื่อย See also: คนไม่กระตือรือร้น Syn. poke

slowcoach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢性子[màn xìng zi, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, 慢性子] slow-tempered; phlegmatic; a slowcoach

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slowcoach
Back to top