ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enterprising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enterprising*, -enterprising-

enterprising ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enterprising (adj.) ที่กล้าได้กล้าเสีย See also: ที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ๆ Syn. ambitious, venturesome
English-Thai: HOPE Dictionary
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
English-Thai: Nontri Dictionary
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dude, i'm a pre-med student who's found an enterprising way to earn his way through college.เพื่อน ฉันน่ะนักเรียนแพทย์นะ แถมเป็นคนที่หาเงินส่งเสียตัวเองเรียนได้อีก
Some enterprising biologist recorded their songความกล้าบางอย่างของนักชีววิทยา ได้บันทึกบทเพลงของพวกมัน
And an enterprising one, not unlike you, young lady.และเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ไม่เหมือนกับลูกหรอก เด็กน้อย
Attended by a rather enterprising transientซึ่งผู้ร่วมงานเป็นพวกใจป้ำหลอกๆ
For an enterprising enlisted man to engage in.for an enterprising enlisted man to engage in.
It was more like Henry was enterprising... and that he and the guys made bucks hustling while other guys... were sitting on their asses waiting for handouts.เหมือนกับเฮนรี่กล้าได้กล้าเสีย และเขากับพวกช่วยกันทำเงิน ในขณะที่พวก รุ่นใหญ่นั่งอยู่กับบ้าน รอรับส่วนแบ่ง

enterprising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事業家[じぎょうか, jigyouka] (n) enterprising man; businessman; industrialist
企業心[きぎょうしん, kigyoushin] (n) enterprising spirit
進取果敢[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking
進取的[しんしゅてき, shinshuteki] (adj-na) enterprising
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate
進取の精神[しんしゅのせいしん, shinshunoseishin] (n) progressive (enterprising) spirit

enterprising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klādāiklāsī) EN: sporting ; enterprising ; venturesome ; courageous ; easy come easy go FR: risqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enterprising
Back to top