ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tardy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tardy*, -tardy-

tardy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tardy (adj.) สาย See also: ช้า, ล่าช้า, ช้ากว่ากำหนด Syn. late, slow Ops. prompt, punctual
tardy (adj.) เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม) See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย Syn. sluggish
English-Thai: HOPE Dictionary
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tardy(adj) เชื่องช้า,ล้าหลัง,ช้า,เงื่องหงอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิรี้พิไร (v.) tardy Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง
ยืดยาด (adj.) tardy See also: slow, sluggish, dilatory Syn. ช้า, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด (adj.) tardy See also: slow, sluggish, dilatory Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (v.) be tardy See also: be dilatory, be slow Syn. ช้า, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (v.) be tardy See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic Syn. เฉื่อย, อืดอาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า Ops. ประเปรียว
ร่ำรี้ร่ำไร (v.) be tardy See also: be dilatory Syn. ร่ำไร, ชักช้า, อ้อยอิ่ง Ops. รีบเร่ง
ร่ำไร (v.) be tardy See also: be dilatory Syn. ร่ำรี้ร่ำไร, ชักช้า, ร่ำไร, ชักช้า, อ้อยอิ่ง Ops. รีบเร่ง
อืดอาด (v.) be tardy See also: be dilatory, be slow Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
เชื่องช้า (v.) be tardy See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า Ops. ประเปรียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, let me guess: the perennially tardy Chuck.โอ้.ให้ฉันเดา ชัคผู้มาสายตลอดกาล
Stand up, Thomas Sawyer, and let the class know the reason you are so tardy today.ยืนขึ้นโทมัสซอว์เยอร์ และให้เรียนรู้เหตุผล คุณมีความล่าช้าดังนั้นวันนี้
There was traffic, and I was a little tardy on that particular day.รถมันติด ก็เลยมาสายนิดหน่อยวันนั้น
Tardy again. Later, bro!สายอีกแล้ว ไว้ทีหลัง พี่น้อง !
We wake up before dawn breaks and some of us get punished for being tardy.เราตื่นนอนก่อนฟ้าสาง และพวกเราบางคนก็ถูกลงโทษเพราะความชักช้า
Hence my tardyness.Ignoring my fatigue.
You're tardy. Mmmhmm-- Actually...มาสายนะ ที่จริง ผมคือไดสัน
I don't feel tardy.ฉันไม่เห็นรู้สึกว่ามันช้าตรงไหน
There should be different categories of tardy.ควรจะมีทำโทษแบบอื่นบ้าง
Um, don't know if you know, but if you're late to class, you're gonna be tardy, and it could go on your permanent record!เธอคงไม่รู้ แต่ถ้าเธอไปสาย เธอจะเป็นพวกสาย และคงถูกบันทึกประวัติถาวรได้
You're nothing but a coven of tardy, narcissistic, bloated bags of cellulite who will stab each other in the back at the first glimpse of a solo in a competition hosted by a late-night horror movie host.พวกเธอก็แค่คนโง่พัฒนาการช้า หลงตัวเอง กลุ่มก้อนของไขมัน ที่จะทำร้ายข้างหลังกันเอง
Yo, sorry, I'm tardy. I like to party.โย่, ขอโทษนะ, ฉันทาร์ดี้ ฉันชอบปาร์ตี้

tardy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遅々(P);遅遅[ちち, chichi] (adj-t,adv-to) slow; lagging; tardy; (P)

tardy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; sluggish ; tardy FR: lent ; retardé ; attardé
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying FR: lent
อืดอาด[adj.] (eūt-āt) EN: inactive ; slow ; sluggish ; lethargic ; dilatory ; tardy FR: lent
ล่า[adj.] (lā) EN: late ; tardy FR: dernier ; récent
ล่าช้า[adj.] (lā chā) EN: late ; tardy ; delayed FR: retardé
ไม่ทันเวลา[v. exp.] (maithan wēl) EN: be late ; be not in time ; be tardy FR: être en retard ; arriver tardivement
ร่ำไร[v.] (ramrai) EN: be tardy ; be dilatory ; be slow ; take one's time FR: prendre son temps
ร่ำรี้ร่ำไร[v.] (ramrīramrai) EN: be tardy ; be dilatory ; take one's time FR: prendre son temps
สาย[adv.] (sāi) EN: late ; late in the morning ; later in the morning ; tardy FR: tard dans la matinée ; tard

tardy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
säumig {adj} | säumiger | am säumigstentardy | tardier | tardiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tardy
Back to top