ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bitterly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bitterly*, -bitterly-

bitterly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bitterly (adv.) ที่ขมขื่น See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ Syn. angrily, sourly
bitterly (adv.) ที่เสียดแทงใจ Syn. uncomfortably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ็บแสบ (adv.) bitterly See also: caustically, tartly
ร้องไห้ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
สลลดใจ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ
เสียใจ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, สลลดใจ
โศกาดูร (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
โศกี (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About how bitterly unfair your lives have beenชีวิตช่างขมชื่น โหดร้าย
Anyway, the point is that I am sad, and I miss you, and I bitterly regret what I did, and it would be very, very nice if you called or, in fact, if we could see each other.ยังไงก็ตาม เรื่องก็คือผมกำลังเศร้า ฉันคิดถึงเธอ และก็เสียใจจริงๆกับสิ่งที่ผมได้ทำไป
And maybe all complain about as bitterly as old man.-เราควรเอาอะไรไป -โกยไปให้หมด
Sally. This life gets bitterly cold.แซลลี่ ชีวิตนี้มันยากเย็นนะ
Russia's bitterly opposed to a new Turkish pipeline, which could see Russian economic dominance of oil exports shattered.กรณีรัสเซียไม่พอใจการเดินท่อส่งแก๊สของตุรกี ซึ่งอาจทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ต้องสั่นคลอนได้
And having read your files, I'd think he'd be bitterly disappointed in the choices you've made.ฉันเช็คดูประวัติของเธอ เธอคงผิดหวังกับเส้นทางที่เธอเลือกเดิน
Bitterly jealous, but proud.อิจฉานิดๆ แต่ก็ภูมิใจนะ
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่

bitterly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
底寒い[そこさむい, sokosamui] (adj-i) bitterly cold
泣き頻る[なきしきる, nakishikiru] (v5r,vi) to wail; to cry; to sob bitterly
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for)

bitterly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บแสบ[adv.] (jepsaēp) EN: bitterly ; caustically ; tartly FR:
โศกาดูร[v.] (sōkādūn) EN: cry bitterly ; weep bitterly FR:

bitterly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bitter {adv}bitterly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bitterly
Back to top