ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harshly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harshly*, -harshly-

harshly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harshly (adv.) อย่างเกรี้ยวกราด See also: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย Syn. roughly, severely Ops. leniently, pleasantly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโชกโฮกฮาก (adv.) harshly See also: dissonantly, loudly, roughly Syn. กระแทกเสียง Ops. นุ่มนวลรื่นหู
อย่างหนัก (adv.) harshly See also: severely Syn. อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And please know that I won't judge any of you harshly if you decide that you cannot take care of my beautiful granddaughter.และได้โปรดรับรู้ไว้ว่า ฉันจะไม่คิดแง่ลบกับพวกเธอซักคน ถ้าเธอตัดสินใจว่า เธอไม่สามารถดูแล หลานสาวของฉัน
The town realizes she was too harshly judged and she's really a good person, and she dies a saint.และเมื่อทั้งเมืองตระหนัก ว่าเธอถูกตัดสินอย่างรุนแรงเกินไป... ... และเธอก็เป็นคนดี และเธอตายอย่างนักบุญ
Perhaps I judge you too harshly after the consulate affair.บางทีชั้นคงตัดสินเธอรุนแรงเกินไป หลังจากเรื่องที่กงศุล
Oh, I promise, mom, you're not missing anything, unless you think Amy chua trying to convince headmistress queller to grade her kids more harshly is exciting.โอ้ ฉันสัญญา แม่ คุณจะไม่พลาดอะไรเลย เว้นแต่ คุณคิดว่าเอมมี่ พยายามที่จะ โน้มน้าวครูใหญ่ เพื่อเกรดลูกๆของพวกเธอน่าตื่นเต้นหน่อย
I'm sorry I judged you two so harshly for being hunters.ฉันเสียใจที่รีบตัดสินพวกเธอ สำหรับการเป็นนักล่า
Even though I, uh, I blamed her pretty harshly.ที่จริงผมโทษเธอเกินไป
So I'd like ask that you don't deal with her so harshly.ชั้นจะขอบคุณมากถ้าไม่ต้องมาวุ่นวายกับเธออีก
Perhaps I spoke too harshly.บางที ฉันก็พูดแรงไปหน่อย
"to judge other people so harshly."ถึงมาตัดสินคนอื่นแบบนี้"
Honestly, I'm a little surprised you're judging him so harshly, given your own situation.พูดตามตรง ผมแปลกใจเล็กน้อย ที่คุณตัดสินเขาแบบนั้น ถ้าดูจากสถานการณ์ของคุณ
We treated you a bit harshly.พวกเราด่วนตัดสินเจ้าไปหน่อย ᵽvk rã d'vntád sín jã· pâhn'oy

harshly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly

harshly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly
風当たりの強い[かぜあたりのつよい, kazeatarinotsuyoi] (adj-i) (1) (See 風当たりが強い) windswept; (2) harshly treated; greatly criticized
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)

harshly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; in rough voice ; loud-spoken FR:
กระโชก[adv.] (krachōk) EN: harshly ; fiercely ; in a stern voice FR:
กระโชกโฮกฮาก[adv.] (krachōk-hōk) EN: harshly FR:
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน[adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently FR:
พูดกระโชก[v. exp.] (phūt krachō) EN: speak harshly FR:
สาดเสียเทเสีย[v.] (sātsīathēsī) EN: yell at someone ; criticize harshly FR:
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely ; heavily FR: grièvement ; gravement ; fortement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harshly
Back to top