ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buy*, -buy-

buy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buy (vt.) ซื้อ Syn. purchase Ops. sell
buy (n.) การซื้อ See also: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน Syn. purchase
buy a pig in a poke (idm.) ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ
buy back (phrv.) ซื้อคืน See also: ขอซื้อคืน
buy in (phrv.) ซื้อสำรองไว้
buy in (phrv.) ประมูลสินค้า Syn. bid in
buy in (phrv.) ซื้อหุ้น See also: จ่ายเพื่อเข้าร่วม
buy it (idm.) ตอบรับ See also: ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)
buy it (sl.) ตาย
buy off (phrv.) จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง See also: จ่ายค่าปิดปาก Syn. buy over
buy out (phrv.) ใช้เงินซื้อได้หมด (เพื่อควบคุมหรือครอบครอง) Syn. buy up
buy out (phrv.) จ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพ
buy over (phrv.) จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง See also: จ่ายค่าปิดปาก
buy up (phrv.) ใช้เงินซื้อได้หมด (เพื่อควบคุมหรือครอบครอง) Syn. buy out
buy up (phrv.) ซื้อสำรองไว้สำหรับ
buyer (n.) ผู้ซื้อ See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ Ops. seller
buying (n.) การสั่งซื้อ Syn. arrangement
buyout (n.) การซื้อขายหุ้นของบริษัท
English-Thai: HOPE Dictionary
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buy national policyนโยบายให้ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับจ่าย (v.) buy See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase Syn. ซื้อ, จ่าย, จับจ่ายใช้สอย Ops. เก็บออม
จับจ่ายใช้สอย (v.) buy See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase Syn. ใช้จ่าย, ใช้สอย, จับจ่าย Ops. เก็บออม
ซื้อ (v.) buy See also: purchase, pay for Syn. ซื้อหา, ซื้อของ, จับจ่าย Ops. ขาย
ซื้อหา (v.) buy See also: purchase Syn. ซื้อ Ops. ขาย
ใช้จ่าย (v.) buy See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase Syn. ใช้สอย, จับจ่าย Ops. เก็บออม
ใช้สอย (v.) buy See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase Syn. ใช้จ่าย, จับจ่าย Ops. เก็บออม
เช่าพระ (v.) buy a Buddha image Syn. ซื้อ
ตีตั๋วเด็ก (v.) buy a half-priced ticket
ซื้อยา (v.) buy a herbal medicine See also: purchase
เจียดยา (v.) buy a herbal medicine See also: purchase Syn. ซื้อยา
แทงหวย (v.) buy a lottery ticket See also: make a gamble
ซื้อรถ (v.) buy a new car
ออกรถ (v.) buy a new car Syn. ซื้อรถ
ซื้อตั๋ว (v.) buy a ticket See also: book a ticket, purchase a ticket
ตีตั๋ว (v.) buy a ticket See also: book a ticket, purchase a ticket Syn. ซื้อตั๋ว
เชื่อ (v.) buy on credit Syn. เซ็น Ops. สด
ซื้อเวลา (v.) buy some time See also: delay some time, extend some time Syn. ยืดเวลา
ซื้อเสียง (v.) buy votes
การซื้อ (n.) buying See also: purchasing Ops. การขาย
การซื้อหา (n.) buying See also: purchasing Syn. การซื้อ Ops. การขาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
Do you want me to buy anything for you?อยากให้ฉันซื้ออะไรมาฝากไหม?
Could you buy me some books?คุณช่วยซื้อหนังสือให้ฉันหน่อยได้ไหม?
I'll buy some later todayฉันจะซื้อบางส่วนทีหลังในวันนี้
You can buy something else to eatคุณสามารถซื้ออย่างอื่นทานได้
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
There are things that I need to buyมีสิ่งต่างๆ ที่ฉันต้องการซื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
I buy a new suit and I swing-a the chainฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง โซ่
I buy a new suit and I swing-a the caneฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง อ้อย
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง
I would like to buy some if there is a place where they sell it.ฉันอยากจะซื้อบางส่วน หากมีสถานที่ที่มันขายมัน
What would I buy it with?สิ่งที่ฉันจะซื้อมันด้วย? ฉมวกหายไป?
You tried to buy it with 84 days at sea.คุณพยายามที่จะซื้อมันด้วย 84 วัน ที่ทะเล.
No! I can't buy that either.ฉันไม่สามารถซื้อที่ทั้ง
You can't buy gratitude with your handouts!{\cHFFFFFF}คุณไม่สามารถซื้อความกตัญญู มีเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ!
With that money they can buy more police and political power.ด้วยเงินที่พวกเขาสามารถซื้อตำรวจมากขึ้นและอำนาจทางการเมือง
Is my credit good enough to buy you out?Is my credit good enough to buy you out?

buy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
[shì, ㄕˋ, 贳 / 貰] borrow; buy on credit; rent out
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, 采办 / 採辦] buy on a considerable scale; purchase
[dí, ㄉㄧˊ, 籴 / 糴] buy up (grain)
补票[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 补票 / 補票] buy one's ticket after the normal time
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒买倒卖 / 倒買倒賣] to buy and sell at a profit; to speculate
赊账[shē zhàng, ㄕㄜ ㄓㄤˋ, 赊账 / 賒賬] transaction on account; to buy or sell on credit
打趸儿[dǎ dǔn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ ㄖ˙, 打趸儿 / 打躉兒] to buy wholesale
布依[Bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, 布依] Buyei ethnic group
布依族[Bù yī zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ, 布依族] Buyei ethnic group
投机买卖[tóu jī mǎi mài, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, 投机买卖 / 投機買賣] buying and selling on speculation
[gū, ㄍㄨ, 沽] buy; sell; abbr. for Tianjin 天津 (also 津沽)
[mǎi, ㄇㄞˇ, 买 / 買] buy
买价[mǎi jià, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚˋ, 买价 / 買價] buying price
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, 买家 / 買家] buyer; client
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, 买方 / 買方] buyer (in contracts)
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 买方市场 / 買方市場] buyer's market
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
[gǔ, ㄍㄨˇ, 贾 / 賈] merchant; to buy
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, 二道贩子 / 二道販子] middleman; buyer and seller
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, 抢购 / 搶購] panic buying; rushing to buy
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
采买[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, 采买 / 採買] purchase; buy
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 投机倒把 / 投機倒把] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation

buy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P)
先買い[さきがい, sakigai] (n) buy in advance
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)
責付く;責っ付く[せっつく, settsuku] (v5k,vt) (uk) to pester someone (e.g. to buy something)
買い上げる;買上げる[かいあげる, kaiageru] (v1,vt) to buy; to buy up; to bid up
買い付ける[かいつける, kaitsukeru] (v1,vt) to buy in; to purchase
買い入れる(P);買入れる[かいいれる, kaiireru] (v1,vt) to purchase; to buy in; (P)
買い切る[かいきる, kaikiru] (v5r,vt) to buy up
買い占める[かいしめる, kaishimeru] (v1,vt) to buy up; (P)
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy
買い戻す;買戻す[かいもどす, kaimodosu] (v5s,vt) to buy back; to redeem
買い込む;買込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) to purchase; to buy up; to lay in a stock
買い集める[かいあつめる, kaiatsumeru] (v1) to buy up
身請け金;身請金;身請銀[みうけがね;みうけきん(身請け金;身請金), miukegane ; miukekin ( miuke ke kin ; miuke kin )] (n) (See 身請け) money needed to buy a geisha or prostitute out of bondage
込みで買う[こみでかう, komidekau] (exp,v5u) to buy the whole lot; to buy in bulk
金券ショップ[きんけんショップ, kinken shoppu] (n) shop where one can buy and sell gift certificates and other coupons
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
お買い上げ;お買上げ;御買い上げ;御買上げ[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買い上げ) buying; purchasing
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P)
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
サブユニット[, sabuyunitto] (n) subunit
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
ノーリターン[, no-rita-n] (exp) no return (e.g. after buying something at an auction)
バイアウト[, baiauto] (n) buyout
バイヤー[, baiya-] (n) buyer; (P)
バイヤーズクレジット[, baiya-zukurejitto] (n) buyer's credit
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ハッチ内部様式[ハッチないぶようしき, hacchi naibuyoushiki] (n) {comp} hatch interior style
ビューポイント;ブューポイント[, byu-pointo ; buyu-pointo] (n) viewpoint
ぶよぶよ[, buyobuyo] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) soft and flabby
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection
不用心;無用心[ふようじん(不用心);ぶようじん, fuyoujin ( buyoujin ); buyoujin] (adj-na,n) insecurity; carelessness
不買同盟[ふばいどうめい, fubaidoumei] (n) boycott; buyer's strike
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブユニット[さぶゆにっと, sabuyunitto] subunit
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style
内部様式[ないぶようしき, naibuyoushiki] interior style
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style

buy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาย[n.] (bāi) EN: buy FR:
เช่า[v.] (chao) EN: buy a Buddha image FR:
เช่าผ้า[v. exp.] (chao phā) EN: buy clothes FR: acheter des vêtements
เช่าพระ[v.] (chaophra) EN: buy a Buddha image FR:
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off FR:
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing FR: acheter de la nourriture ; faire son marché
จับจ่าย[v.] (japjāi) EN: spend ; buy ; go shopping FR:
เจียดยา[v.] (jīetyā) EN: buy traditional medicine FR:
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: do business ; buy and sell FR:
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of FR: acheter en masse
หลับตาซื้อ[v. exp.] (laptā seū) EN: buy a pig in the poke FR: acheter chat en poche (vx) ; acheter un chat dans un sac (Belg.)
ไม่เชื่อ[v. exp.] (mai cheūa) EN: don't buy it FR: mécroire (vx)
ไม่เชื่อหรอก[v. exp.] (mai cheūa r) EN: do not buy it FR: ne pas en croire un mot
เหมา[v.] (mao) EN: buy as a whole ; sell as a whole ; rent as a whole FR:
รับซื้อ[v. exp.] (rap seū) EN: buy FR: acheter ; racheter
สามารถซื้อได้[v. exp.] (sāmāt seū d) EN: afford to buy FR: se permettre d’acheter
สัญญาซื้อล่วงหน้า[n. exp.] (sanyā seū l) EN: forward buy contract FR:
ซื้อ[v.] (seū) EN: buy ; purchase ; pay for FR: acheter ; acquérir ; faire l'acquisition de ; se payer (fam.) ; s'offrir
ซื้อแบบผ่อนส่ง[v. exp.] (seū baēp ph) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
ซื้อเชื่อ[v. exp.] (seū cheūa) EN: buy on credit FR: acheter à crédit
ซื้อหา[v.] (seūhā) EN: buy ; purchase ; acquire FR: acheter ; acquérir
ซื้อกับข้าว[v. exp.] (seū kapkhāo) EN: buy food FR: acheter à manger
ซื้อคืน[v. exp.] (seū kheūn) EN: buy back FR:
ซื้อของ[v. exp.] (seū khøng) EN: buy things ; shop ; go shopping ; do one's shopping FR: faire des achats ; faire des emplettes ; faire les courses
ซื้อกลับ[v. exp.] (seū klap) EN: buy back FR:
ซื้อลอตเตอรี่ = ซื้อล็อตเตอรี่[v. exp.] (seū løttoēr) EN: buy a lottery ticket FR: acheter un billet de loterie
ซื้อมาจากไหน[X] (seū mā jāk ) EN: Where did you buy it? FR: Où l'avez-vous acheté ? ; Où vous l'êtes-vous procuré ?
ซื้อเหมา[v. exp.] (seū mao) EN: buy en bloc FR:
ซื้อ 1 แถม 1[xp] (seū neung t) EN: buy one, get one free ; two for the price of one FR: 1 acheté = 1 gratuit ; 1 acheté = 1 offert
ซื้อเงินเชื่อ [v. exp.] (seū ngoench) EN: buy on credit ; get credit FR: acheter à crédit
ซื้อเงินผ่อน[v. exp.] (seū ngoenph) EN: buy on credit FR: acheter à crédit ; acheter à tempérament
ซื้อผ่อนส่ง[v. exp.] (seū phǿnson) EN: buy on hire purchase ; buy on the installment plan (Am.) FR:
ซื้อปลีก[v. exp.] (seū plīk) EN: buy at retail FR: acheter au détail
ซื้อรถ[v. exp.] (seū rot) EN: buy a car FR: acheter une voiture
ซื้อรถใหม่[v. exp.] (seū rot mai) EN: buy a new car FR: acheter une nouvelle voiture
ซื้อเสียง[v. exp.] (seū sīeng) EN: buy votes FR: acheter lee votes

buy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankaufermächtigung {f}authority to buy
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy
Kaufabsicht {f}intention to buy
Kaufzwang {m} | ohne Kaufzwangobligation to buy | with no obligation to buy
Kaufempfehlung {f}recommendation to buy
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Käufermarkt {m}buyer market
Kaufzwang {m}; zwanghafter Kaufrauschcompulsive buying
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout
Wahl {f} | nach Wahl des Käufers | nach Wahl des Verkäufersoption | at buyer's option | at seller's option
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk
Stützungskauf {m} [econ.]support purchasing; support buying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buy
Back to top