ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merchant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merchant*, -merchant-

merchant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merchant (n.) พ่อค้า See also: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน Syn. trader, salesman, shopkeeper
merchant (adj.) เกี่ยวการค้า See also: ใช้เพื่อการค้า, สำหรับการค้า, เกี่ยวกับเรือพาณิชย์
merchant bank (n.) ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
merchant banker (n.) นายธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
merchant banker (sl.) คนที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
merchant banking (n.) การธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
merchant marine (n.) เรือเดินสมุทรสำหรับค้าขาย Syn. merchant navy
merchant navy (n.) เรือเดินสมุทรสำหรับค้าขาย Syn. merchant marine
merchantable (adj.) ซึ่งค้าขายได้ See also: ซึ่งใช้เพื่อการค้าได้ Syn. marketable, salable
merchantman (n.) เรือที่ใช้ค้าขาย Syn. steamship, commercial vessel
English-Thai: HOPE Dictionary
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
merchant bankn. ธนาคารพาณิชย์หรือเรือพาณิชย์สมุทร
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
merchantable(เมอ'เชินทะเบิล) adj. วางตลาดได้,นำออกขายได้
merchantman(เมอ'เชินทฺเมิน) n. เรือสินค้า pl. merchantmen, Syn. trading vessel
English-Thai: Nontri Dictionary
merchant(adj) เกี่ยวกับธุรกิจ,เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับการค้า
merchantman(n) เรือสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
merchant lawกฎหมายพาณิชย์, กฎหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merchant marine; marine, merchantพาณิชยนาวี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Merchant marineพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนค้าขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนค้าขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย
ผู้ขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, คนขาย
ผู้ค้าขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. พ่อค้า, คนค้าขาย, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
พณิช (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนค้าขาย, คนขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
พ่อค้า (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย
วาณิช (n.) merchant See also: tradesman, trader, businessman Syn. พ่อค้า
อาเสี่ย (n.) rich Chinese merchant Syn. เสี่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์
A merchant owns two stores.พ่อค้าเป็นเจ้าของร้านค้าสองร้าน.
Fortunately, I was able to get it from Merchant Leeได้ค่ะ ดีที่พ่อค้าที่ท่าเรือช่วยเลือกให้ ทำให้ได้ของสดมาหลายอย่าง
I'm Major Merchant Choi under the command of His Excellency Yim Sa-HongBring them out! I'm Major Merchant Choi under the command of His Excellency Yim Sa-Hong
They are the biggest merchant group here.พวกเขาเป็นกลุ่มพ่อค้าที่ใหญ่ที่สุดที่นี่
Go to the Yeon Ta-Bal merchant group, and confiscate all their goods.ไปที่กลุ่มพ่อค้ายอนทาบัล และจัดการยึดสินค้าพวกมันให้หมด
Are you the manager of Yeon Ta-Bal's merchant group?เจ้าเป็นคนดูแลกลุ่มพ่อค้าของยอนทาบัลหรือ
She was very kind to a lowly merchant like me.นางใจดีกับพ่อค้าเล็กอย่างข้ามาก
Built in the early 1 7 40s... and given to the city by the merchant Peter Faneuil.และมอบให้กับเมืองโดย ผู้ประกอบการค้าปีเตอร์ แฟนฮูวิล
I think our Mr Merchant tried to have a little fry up and left the gas on.คิดว่า คุณเมอร์แชนต์ ของเรานี่ น่าจะเปิดเตาแก๊สแล้วลืมปิด
We're just hoping to talk to the last people to see Mr Merchant alive.เราแค่อยากสำภาษณ์คนที่เจอ คุณเมอร์แชนต์ ครั้งสุดท้ายก่อนตาย
Where George Merchant secured permission to build his dubious mansion on Norris Avenue.ที่ซึ่งจอร์ชได้รับสิทธิ์ให้ดูแล เพื่อสร้างแมนชั่นเขา บนซอยนอริส

merchant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商人银行[shāng rén yín háng, ㄕㄤ ㄖㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, 商人银行 / 商人銀行] merchant banking
商船[shāng chuán, ㄕㄤ ㄔㄨㄢˊ, 商船] merchant ship
夏洛克[xià luò kè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, 夏洛克] Shylock (in the Merchant of Venice)
卖肉[mài ròu, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ, 卖肉 / 賣肉] butcher; meat merchant
肉商[ròu shāng, ㄖㄡˋ ㄕㄤ, 肉商] meat merchant; butcher
商人[shāng rén, ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 商人] merchant; businessman
商家[shāng jiā, ㄕㄤ ㄐㄧㄚ, 商家] merchant; business; enterprise
商户[shāng hù, ㄕㄤ ㄏㄨˋ, 商户 / 商戶] merchant; trader; businessman; firm
[gǔ, ㄍㄨˇ, 贾 / 賈] merchant; to buy

merchant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant
マーチャント[, ma-chanto] (n) merchant
マーチャントバンカー[, ma-chantobanka-] (n) merchant banker
マーチャントバンク[, ma-chantobanku] (n) merchant bank
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser
加盟店[かめいてん, kameiten] (n) participating store; participating merchant
商家[しょうか, shouka] (n) mercantile house; store; merchant
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home
コングロマーチャント[, konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P)
万屋[よろずや, yorozuya] (n) (1) general merchant; (2) Jack of all trades
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P)
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses
士農工商[しのうこうしょう, shinoukoushou] (n) hierarchy of samurai, farmers, artisans, and merchants in Edo society
紙屋[かみや, kamiya] (n) paper store; paper merchant; paper seller; papermaking; papermaker
菩薩揚げ;媽姐揚げ;菩薩揚;媽姐揚[ぼさあげ, bosaage] (n) (obsc) ceremony performed by Chinese merchants disembarking in Nagasaki (Edo period)
華僑[かきょう, kakyou] (n) overseas Chinese merchants; (P)
華商[かしょう, kashou] (n) (sens) Chinese merchants abroad
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank
運送取扱人[うんそうとりあつかいにん, unsoutoriatsukainin] (n) forwarding merchant; freight forwarder
隊商[たいしょう, taishou] (n) a caravan (of merchants)

merchant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
คนค้าขาย[n. exp.] (khon khākhā) EN: merchant FR: marchand [m]
กองเรือสินค้า[n. exp.] (køngreūa si) EN: merchant fleet FR:
แม่ค้า[n. exp.] (maē khā) EN: merchant ; female merchant ; market woman ; woman monger ; tradeswoman FR: marchande [f] ; commerçante [f]
พาณิช[n.] (phānit) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader FR: commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พาณิชย์นาวี[n. exp.] (phānit nāwī) EN: merchant navy ; merchant fleet FR:
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman ; vendor FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; vendeur [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phū jamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller ; merchant FR: distributeur [m] ; dealer [m] (anglic.)
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phū prakøp ) EN: trader ; merchant ; dealer FR:
เรือค้าขาย[n. exp.] (reūa khākhā) EN: merchant ship ; merchant vessel FR: navire marchand [m] ; vaisseau marchand [m]
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter FR: cargo [m]
แต่งสำเภา[v. exp.] (taeng samph) EN: fit out a merchant vessel FR:
วณิช[n.] (wanit) EN: merchant ; trader FR: marchand [m]
วาณิช[n.] (wānit) EN: merchant FR: commerçant [m]
วาณิชกะ[n.] (wānitchaka) EN: merchant FR:
เวสสะ[n.] (wētsa) EN: merchant FR:
แพศย์[n.] (phaēt) EN: traders ; merchants ; Vaisya ; the Vaisya caste of India FR:

merchant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsschiff {n}merchant ship
Kauffahrer {m}merchant vessel
Kleinhändler {m}merchant [Am.]
marktgängig {adj}merchantable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merchant
Back to top