ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bazaar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bazaar*, -bazaar-

bazaar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bazaar (n.) ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด See also: ตลาดขายของ, ที่ซึ่งมีร้านขายของรวมกันมากๆ Syn. arcade
English-Thai: HOPE Dictionary
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare
English-Thai: Nontri Dictionary
bazaar(n) ตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remind me... what you said at the bazaar back there.ทวนอีกที ที่นายพูดที่ตลาดเมื่อกี๊
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง
Hey, clear the way in the old bazaar, Hey you, let us through, it's a bright new star, Oh, come, be the first on your block to meet his eye!เฮ้ เปิดทางในตลาด เฮ้ เจ้าน่ะ ให้เราผ่านด้วย นี่คืนดาราคนใหม่ โอ้ มา เป็นคนแรกที่จะได้สบตาเขา
THEY APPEAR TO BE ON THE ROOFTOPS OF THE GRAND BAZAAR.เหมือนว่ากำลังอยู่บนหลังคาแกรนด์บาร์ซ่าร์

bazaar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 百货店 / 百貨店] bazaar; department store; general store
义卖会[yì mài huì, ㄧˋ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 义卖会 / 義賣會] bazaar
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, 义卖 / 義賣] jumble sale (for good cause); charity bazaar
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, 商场 / 商場] market; bazaar

bazaar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バザー(P);バザール(P)[, baza-(P); baza-ru (P)] (n) bazaar; bazar; (P)
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
勧工場[かんこうば, kankouba] (n) fair; bazaar; bazar
慈善市[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar

bazaar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ; ไนท์บาซาร์[n. prop.] (Chieng Mai ) EN: Chiang Mai Night Bazaar ; Night Bazaar FR:
สวนลุมไนท์บาซาร์[n. prop.] (Sūan Lum Na) EN: Suan Lum Night Bazar ; Lumpini Night Bazaar FR:
ตลาด[n.] (talāt) EN: market ; bazaar ; marketplace ; mart FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]
ตลาดขายของ[n. exp.] (talāt khāik) EN: bazaar FR: bazar [m]
ยี่สาน ; ยี่ส่าน[n.] (yīsān) EN: bazaar FR:

bazaar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohltätigkeitsbasar {m}charity bazaar
Basar {m}bazaar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bazaar
Back to top