ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advertise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advertise*, -advertise-

advertise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advertise (vt.) ลงโฆษณา
advertise (vi.) ลงโฆษณา Syn. promote, sell, publicize
advertise (vt.) ลงประกาศ See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise (vi.) ลงประกาศ See also: แจ้งความ, เสนอข่าว Syn. proclaim, publicize, announce
advertise for (phrv.) ประกาศรับ See also: โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)
advertisement (n.) การโฆษณา Syn. proclamation, notification, declaration
advertiser (n.) นักโฆษณา
English-Thai: HOPE Dictionary
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โฆษณา (v.) advertise See also: publicize, announce, broadcast Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ
การโฆษณา (n.) advertisement See also: announcement, public notice Syn. โฆษณา
ป้ายโฆษณาสินค้า (n.) advertisement
โฆษณาการ (n.) advertisement See also: announcement, public notice Syn. การโฆษณา, โฆษณา
ผู้เผยแพร่ข่าวสาร (n.) advertiser See also: propogandist
ผู้โฆษณา (n.) advertiser See also: propogandist Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร
ad (n.) การโฆษณา (คำย่อของ advertisement) See also: โฆษณา
advert (n.) โฆษณา (คำย่อของ advertisement)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sleep alone these days, too, but I am not about to advertise it.เค้าเองก็นอนโดดเดี่ยวเหมือนกัน แต่เค้าก็ไม่เคยป่าวประกาศเลยนะ
The man who showed up at my doorstep didn't exactly advertise in the Yellow Pages.ชายที่ยืนหน้าประตูบ้านผม ไม่ใช่คนธรรมดา
Corporations don't advertise products particularly;การบริหารภาพพจน์ - บรรษัทไม่ได้โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย)
The fact of the matter is, Doug, if you advertise on my rocket it's gonna raise your sales.ข้อเท็จจริงที่สำคัญเลย ดั๊ก ถ้าคุณโฆษณาบนจรวดของผม... ...มันจะช่วยเพิ่มยอดขายคุณ
I don't wish to advertise myself as a CEO.ผมไม่ได้อยากมีภาพลักษณ์แบบผู้บริหาร
I just don't think they should advertise somethingI just don't think they should advertise something
Yes, I helped advertise what companies decided to market.ก็ใช่ ฉันช่วยด้านโฆษณาถึงสิ่งที่ บริษัทตัดสินใจจะเอาออกวางตลาด
But he couldn't exactly advertise its location, so he created a coded path.แต่ไม่สามารถระบุที่แน่นอนตำแหน่ง ดังนั้นพระองค์ทรงสร้างความลับเส้นทาง.
When the movie production is complete, I'll advertise it on my blog for you.พอหนังเสร็จแล้ว ฉันจะโฆษณาผ่านบล๊อกของชั้นให้นะคะ
Mm. Nobodies don't hide their friends. They advertise them.คนไม่มีชื่อเสียงเขาไม่ปิดบังเรื่องเพื่อนหรอก พวกนั้นต้องเปิดเผย
No, but I'd be the only one lame enough to show up and advertise it.ไม่ใช่ แต่แม่เป็นคนเดียวที่อ่อนแอพอที่จะ เปิดเผยเเละประกาศมัน
Houssein wants to advertise that he sells classy vehicles.ฮุสเซนต้องการประกาศโฆษณาว่า เขาขายรถหรูเลิศ

advertise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招揽[zhāo lǎn, ㄓㄠ ㄌㄢˇ, 招揽 / 招攬] to convene; to gather people; to canvass; to advertise (for customers)
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
登广告[dēng guǎng gào, ㄉㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 登广告 / 登廣告] advertise
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广告条幅 / 廣告條幅] banner advertisement
强打[qiáng dǎ, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˇ, 强打 / 強打] promotion (for a product); advertisement
服务广告协议[fú wù guǎng gào xié yì, ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 服务广告协议 / 服務廣告協議] Service Advertisement Protocol; SAP
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, 羊头 / 羊頭] sheep's head; fig. advertisement for good meat

advertise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P)
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement
サブリミナルアド[, saburiminaruado] (n) subliminal advertisement
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P)
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
モーション広告[モーションこうこく, mo-shon koukoku] (n) {comp} motion advertisement
三行広告[さんぎょうこうこく, sangyoukoukoku] (n) three-line classified advertisement
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P)
宣伝[せんでん, senden] (n,vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P)
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad
求婚広告[きゅうこんこうこく, kyuukonkoukoku] (n) matrimonial advertisement
現金掛け値なし;現金掛値なし[げんきんかけねなし, genkinkakenenashi] (exp) (See 掛け値・1) cash only, prices as advertised
紹介記事[しょうかいきじ, shoukaikiji] (n) introductory article; advertisement
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is)

advertise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report ; lodge a report FR: annoncer ; notifier ; avertir ; faire de la publicité
โฆษณา[v.] (khōtsanā [=) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ป่าวร้อง[v.] (pāorøng) EN: publicize ; announce publicly ; advertise FR:
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; décréter ; promulguer ; prononcer ; faire savoir
ประกาศโฆษณา[v. exp.] (prakāt khōt) EN: advertise FR:
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement FR:
การโฆษณา[n.] (kān khōtsan) EN: publicity ; advertisement ; advertising ; ad FR: publicité [f] ; pub [f] ; propagande [f] ; annonce [f]
การโฆษณาสินค้า[n. exp.] (kān khōtsan) EN: publicity ; advertisement ; advertising FR: publicité [f]
คำโฆษณา[n. exp.] (kham khōtsa) EN: advertising slogan ; advertisement FR:
โฆษณา[n.] (khōtsanā [=) EN: advertisement ; ad ; advert FR: publicité [f]
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice FR: annonce publicitaire [f]
ผู้โฆษณา[n. exp.] (phū khōtsan) EN: advertiser FR: annonceur ]m]
ผู้ลงโฆษณา[n. exp.] (phū long kh) EN: advertiser FR: publicitaire [m]
ผู้เผยแพร่ข่าวสาร[n. exp.] (phū phoēiph) EN: advertiser FR:
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōt) EN: advertising poster ; advertisement FR:

advertise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser
Anzeigenauftrag {m}advertisement order
Anzeigenplatzierung {f}advertisement positioning
Anzeigenspalte {f}advertisement column
Werbemittelanalyse {f}advertisement analysis
Wirksamkeitskontrolle {f} bei Anzeigenadvertisement rating
Fernsehspot {m}TV advertisement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advertise
Back to top