ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merchandise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merchandise*, -merchandise-

merchandise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merchandise (n.) สินค้า See also: ผลิตภัณฑ์, วัตถุที่ซื้อขายกัน Syn. wares, commodities, stock
merchandise (vt.) ค้าขาย See also: ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย Syn. market, peomote, ditribute
merchandiser (n.) ผู้ค้าขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
merchandise(n) สินค้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สรรพสินค้า (n.) general merchandise See also: sundry goods, various kinds of merchandise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's just say that thousands of dollars of merchandise go through my hands every day.เอาเป็นว่า แต่ละวันมีเงินค่าสินค้าผ่านมือผม... หลายพันดอลล่าร์ก็แล้วกัน
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ!
While I was delivering some merchandise in my Escargot, I suddenly found myself amidst a storm!แกขึ้นมา... ได้ไง ผมกระโดดมา
Keep your dirty hands off the merchandise I want rice crackers, 2 magic candies and caramelsอย่าเอามือสกปรกมาจับของ ในร้านฉันนะ เอาข้าวเกรียบสองอัน ลูกอมกีบคาราเมลด้วย
Maybe if you spent your time selling merchandise instead of trolling for phone numbers you wouldn't be flat broke, and living with your mother and be forced to...บางทีถ้านายตั้งใจทำงาน... แทนที่จะขอเบอร์สาวก็คงไม่ถังแตก ยังอยู่บ้านแม่ และคุ้ยของเหลือจากถังขยะ...
Gentlemen, put the merchandise back onboard and prepare to sail.สุภาพบุรุษ เก็บสินค้ากลับเรือ
Gentlemen, put the merchandise back onboard and prepare to sail.สุภาพบุรุษ เก็บสินค้ากลับเรือ เตรียมออกเดินทางได้
We got lots of merchandise to move.เรามีสินค้าอีกมากมายที่ต้องขนย้ายกัน
We moved the largest volume of big-ticket merchandise in four years.เรามีการเคลื่อนไหวสินค้า ในปริมาณมาก ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 4 ปี
Keep the fingers off the merchandise over there, please.กรุณาเอามือออกจาก สินค้าด้วยนะ
Who were you selling the merchandise to?เธอเอาไปขายให้กับใคร?
She left some of the merchandise behind.เธอทิ้งของร้านอื่นไว้ด้วย

merchandise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商品[shāng pǐn, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, 商品] good; commodity; merchandise
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 产品 / 產品] goods; merchandise; product
货物[huò wù, ㄏㄨㄛˋ ˋ, 货物 / 貨物] goods; commodity; merchandise
供货商[gōng huò shāng, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, 供货商 / 供貨商] supply of merchandise; a supplier

merchandise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼネラルマーチャンダイズストア[, zeneraruma-chandaizusutoa] (n) general merchandise store
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
バッタ物[バッタもの, batta mono] (n) knockoff; unlicensed or fake merchandise
ピッキング[, pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P)
偽商品[にせしょうひん, niseshouhin] (n) (See 偽物) fake merchandise
優秀品[ゆうしゅうひん, yuushuuhin] (n) high-grade merchandise
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P)
商材[しょうざい, shouzai] (n) (abbr) (from 商売の材料) product; commodity; merchandise
欠陥品[けっかんひん, kekkanhin] (n) defective merchandise
欠陥商品[けっかんしょうひん, kekkanshouhin] (n) defective merchandise
マーチャンダイザー[, ma-chandaiza-] (n) merchandiser
商品[しょうひん, shouhin] (n) commodity; article of commerce; goods; stock; merchandise; (P)

merchandise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (kān jat sad) EN: merchandise display FR:
ผลิตภัณฑ์[n.] (phalittapha) EN: product ; merchandise ; goods FR: produit industriel [m] ; marchandise [f] ; produit [m]
ผู้จัดการสินค้า[n. exp.] (phūjatkān s) EN: merchandise manager FR:
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkh) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]

merchandise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser
Warenwirtschaftssystem {n}merchandise planning and control system
Ware {f}merchandise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merchandise
Back to top