ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

navigate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *navigate*, -navigate-

navigate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
navigate (vi.) หาเส้นทาง See also: หาตำแหน่ง
navigate (vt.) หาหนทางจัดการกับสิ่งยุ่งยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
navigate(แนฟ'วิเกท) vt. เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำวิถี, Syn. sail,guide
English-Thai: Nontri Dictionary
navigate(vi) เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำวิถี,นำทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
navigateนำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำร่อง (v.) navigate See also: pilot a ship, direct
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't see how you can navigate without a compass.ฉันไม่คิดว่านายทำได้ยังไง เมื่อไม่มีเข็มทิศ
Neither one of you can navigate worth a damn.คุณดูท่าทางไม่เก่งทั้งคู่
Ancient sailors used to navigate by using the night sky.ชาวเรือในอดีตเคยออกเดินเรือ โดยการดูท้องฟ้าในยามค่ำคืน
Do you have what it takes to navigate the galaxy?คุณอยากไปเที่ยวแกแลคซี่ไหม
You need to learn to navigate in the secular world if you wanna succeed here.แต่เธอก็ต้องศึกษาเรื่องทางโลก ถ้าหากเธออยากจบจากที่นี่
I can navigate in the secular world without questioning my beliefs.หนูสามารถเข้าใจเรื่องทางโลกได้ โดยไม่คลางแคลงคำสอนในไบเบิล
I have all the data necessary to safely navigate these roads.ทำให้ผมมีข้อมูลที่จำเป็น สำหรับวิ่งได้อย่างปลอดภัยบนถนนนี่
Okay, if we can just manage to navigate through my shortcut, we'll be all right.โอเค ถ้าเราสามารถหาเส้นทางลัดได้ เราก็ไม่เป็นไร
She'll help you navigate the course, reload your weapons, and help with the running of the car.เธอจะคอยบอกทางแก แล้วก็ควบคุมอาวุธให้
It's an honor to navigate for you Sir.เป็นเกียรติที่ได้นำทางให้ท่านครับ ผมชื่อ...
You'dbetterbereal careful how you navigate around this one.คำพูดของนายรอบๆตัว เรื่องนี้จะดีกว่า
You're gonna need someone to navigate you through that storm.เธอต้องการเนวิเกเตอร์.. เพื่อผ่านพายุนั่น

navigate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
航行[háng xíng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄥˊ, 航行] sail or fly (in air, water, or space); to navigate

navigate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
ナビゲータ[なびげーた, nabige-ta] Navigater

navigate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินอากาศ[v.] (doēn-ākāt) EN: navigate FR:
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail FR: naviguer
นำร่อง[v. exp.] (nam rǿng) EN: navigate ; pilot ; pilot a ship ; direct FR: piloter ; naviguer
นักเดินเรือ[n. exp.] (nak doēnreū) EN: navigator FR: navigateur [m]
ต้นหน[n.] (tonhon) EN: navigator FR: navigateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า navigate
Back to top