ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cruise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cruise*, -cruise-

cruise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cruise (n.) การล่องเรือ Syn. voyage, sail
cruise (vt.) เคลื่อนไปช้าๆ See also: ขับรถไปช้าๆ (รถแท็กซี่หาลูกค้าหรือรถตำรวจลาดตระเวน)
cruise (vi.) เดินเรือ See also: แล่นเรือ
cruise (vt.) เดินเรือ See also: แล่นเรือ Syn. sail, voyage
cruiser (n.) คนที่เดินทางท่องเที่ยว
cruiser (n.) รถลาดตระเวน
English-Thai: HOPE Dictionary
cruise(ครูซ) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ) แล่นเรือตระเวณ,เดินทางเรื่อยไป,บินด้วยความเร็วพอประมาณ., Syn. sail about
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
cruise(n) การแล่นเรือ,การแล่นไปมา
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cruise shipsเรือท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Flight 209er to Denver, climbing to cruise at 42,000.เที่ยวบิน 209 เรียกเดนเวอร์ กำลังไต่ระดับบินไปที่ 42,000
Probably some local fisherman out for a pleasure cruise at night through eel-infested waters.อาจจะเป็นคนตกปลาที่อาศัยอยู่แถวนี้ ออกมาล่องเรือในยามค่ำ เพื่อชมปลาไหลทะเลก็ได้นะ
Maybe you should check with the cruise director... on the Lido deck.บางที คุณควรจะไปถาม เจ้าหน้าที่เรือสำราญนะ
Made enough last month to go on a singles cruise to Fijiเดือนที่แล้วกำไรเยอะ ล่องเรือไปฟิจิยังได้
I think we need some alone time, honey, so I'm gonna go take a cruise in your Bentley.ผมว่าเราควรแยกกันสักพัก ที่รัก ผมจะเอารถเบนท์ลีย์คุณไปยาวเลย
Okay, Iet's cruise the breezeway, see what we get there.is that we have exactIy one Iook at any one time. ดุซิว่าเราได้อะไรบ้าง
Mom just got back from her cruise to Jamaica with new boobs and a 24-year-old cabin boy. - Ooh.แม่เพิ่งกลับมาจากล่องเรือที่จาไมก้า พร้อมนมใหม่และลูกเรือหนุ่มอายุยี่สิบสี่
A relaxing cruise is better.ล่องเรือคลายเครียดดีกว่ามั้ย
Speaking of starboard, Anna's parents invited us or at least Anna, on a cruise with some of their big shot Taiwanese friends.พูดถึงกราบขวา พ่อแม่แอนนา... หรือแอนนาเชิญเราไปล่องเรือ กับคนใหญ่คนโตของไต้หวัน
US and Chinese task forces approaching 100 nautical miles of cruise missile range.กำลังของเรากับจีน เข้ามาอยู่ในระยะยิงจรวดจู่โจม 100 ไมล์ทะเลแล้วครับ
I thought I was gonna be doing cruise ship shows.ฉันคิดว่าฉันอยากจะทำ แสดงให้เห็นเรือล่องเรือ
I'm supposed to catch a boat cruise from here...?จากที่นี่ผมจะหาเรือท่องเที่ยวได้ไหม

cruise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 巡航导弹 / 巡航導彈] cruise missile
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 导弹 / 導彈] guided missile; cruise missile; missile
邮轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, 邮轮 / 郵輪] ocean liner; cruise liner
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 巡洋舰 / 巡洋艦] cruiser (warship); battle cruiser
巡弋[xún yì, ㄒㄩㄣˊ ㄧˋ, 巡弋] cruise; patrol by a ship

cruise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回航;廻航[かいこう, kaikou] (n,vs) navigation; cruise
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance
クルーザー[, kuru-za-] (n) cruiser (i.e. warship or cabin cruiser); (P)
クルーズ[, kuru-zu] (n) cruise; (P)
ランクル[, rankuru] (n) (abbr) (Toyota) Land Cruiser
乙巡[おつじゅん, otsujun] (n) second-class cruiser
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser
巡洋艦[じゅんようかん, junyoukan] (n) cruiser
巡航船[じゅんこうせん, junkousen] (n) cruiser
甲巡[こうじゅん, koujun] (n) armored cruiser; armoured cruiser
航行[こうこう, koukou] (n,vs) cruise; navigation; sailing; (P)

cruise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเดินทางท่องเที่ยว[n. exp.] (kān doēnthā) EN: travel ; tour ; cruise FR: voyage [m]
ครูซ[X] (khrūs) EN: cruise FR:
แล่นเรือเที่ยว[v.] (laen reūa t) EN: cruise FR: faire une croisière
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout FR: patrouiller
เรือบรรทุกคนโดยสาร[n. exp.] (reūa banthu) EN: passenger ship ; cruise ship FR:
เรือโดยสาร[n.] (reūadōisān) EN: passenger ship ; cruise ship ; ferry FR: bateau [m]
ผีเสื้อตาลหางแหลม(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Common Cruiser ; Cruiser FR:
เรือลาดตระเวน[n.] (reūalāttraw) EN: cruiser FR: vaisseau de croisière [m] ; croiseur [m]
รถตำรวจ[n. exp.] (rot tamrūat) EN: police car ; police cruiser ; black and white (pop.) (Am.) FR: véhicule de police [m] ; voiture de police [f]

cruise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtkreuzer {m}battle cruiser
Marschflugkörper {m} [mil.]cruise missile
Halbschwergewicht {n} [sport]cruiser weight [Am.]
Straßenkreuzer {m}road cruiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cruise
Back to top