ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boat*, -boat-

boat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boat (n.) เรือ Syn. ship
boat (vi.) เดินทางโดยเรือ See also: เดินทางทางน้ำ
boat neck (n.) คอปาด See also: เสื้อคอปาด Syn. neckline
boat race (sl.) ใบหน้า
boater (n.) หมวกฟางที่มียอดแบน
boating (n.) การพายหรือแล่นเรือเล่น Syn. sailing, yachting
boatload (n.) ระวาง See also: สินค้าบนเรือ Syn. cargo
boatman (n.) คนเรือ Syn. waterman
boatswain (n.) เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ Syn. bosun
boatyard (n.) อู่ซ่อมหรือเก็บเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
boat(โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
boatel(โบเทล') โรงแรมริมฝั่งน้ำ
boater(โบ'เทอะ) คนแล่นเรือ ,หมวกฟางชนิด
boating(โบท'ทิง) n.,adj. การพายเรือแล่น,การแล่นเรือเล่น
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
boatsman(โบท'สเมิน) n. =boatman
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
boatwright(โบท'โรทฺ) n. คนสร้างเรือไม้
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
boat(n) เรือ
boating(n) การพายเรือ,การแล่นเรือ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boatmenชาวเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทุ้งเส้า (v.) beat the cadence for the oarsmen in a boat race
ขึ้นคาน (v.) cradle a boat to repair
มอ (n.) kind of large cargo boat propelled by oars See also: kind of double-oared boat
ดรณี (n.) boat See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel Syn. นาเวศ, เภตรา, ดารณี
ดารณี (n.) boat See also: ship, vessel Syn. เรือ
ตูก (n.) boat See also: ship Syn. ทูก, เรือ
ทูก (n.) boat See also: ship Syn. เรือ
นาเวศ (n.) boat See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel Syn. ดรณี, เภตรา, ดารณี
เรือ (n.) boat See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel Syn. ดรณี, นาเวศ, เภตรา, ดารณี
คอซอง (n.) boat neck See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline
แม่ย่านาง (n.) boat nymph See also: guardian goddess of boats
เรือพ่วง (n.) boat pulled by a tugboat
synecdoche (n.) คำเปรียบเทียบ (เช่น เปรียบเทียบ sail แทน boat)
กระแชง (n.) canopy (of a boat) See also: shelter, roofing sheet
ก้านตอง (n.) curved strips of wood nailed to the insides of small boats See also: round sideboard of a boat or ship
ขนานน้ำ (n.) kind of boat-port See also: floating pier
ขนานลี่ (n.) paralleling boats See also: boats that sail side by side
ขอเกี่ยวเรือ (n.) hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)
ข้ามเรือ (v.) cross the river (by a boat)
จอดเทียบ (v.) moor (e.g. a boat) See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat) Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The boat is really to leaveเรือใกล้จะออกแล้ว ทุกคนขึ้นเรือได้แล้ว
You and I are in the same boatเธอและฉันเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่
The boat used to be moored near there.- เรือเคยจอดเทียบท่าใกล้เเถวนั้น
Was that the boat she was sailing in when she was drowned?ใช่เรือลําที่หล่อนแล่นไป ตอนที่จมนํ้าตายรึเปล่าคะ
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่
Well, he's examining the boat now.- ตอนนี้เขากำลังตรวจเรืออยู่
Come, come. Did you see Mrs. De Winter get into her boat that last night?อีกทีนะ คุณเห็นคุณนายเดอ วินเทอร์ ขึ้นไปบนเรือในคืนสุดท้ายมั้ย
The late Mrs. De Winter used to send her boat - to your shipyard for reconditioning.อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์เคยส่งเรือ ไปที่อู่ของคุณเพื่อซ่อมแซม
Just this, that's what flooded the boat and sunk her.- นี่แหละครับ ที่ทําให้นํ้าท่วมเรือเเละจมลง
Are you implying that boat never capsized at all?- นี่คุณจะบอกว่า... - เรือไม่ได้ล่มครับ

boat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
甲板[jiǎ bǎn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˇ, 甲板] deck (of a boat etc)
五月节[wǔ yuè jié, ˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 五月节 / 五月節] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month)
重五[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重五] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month)
重午[chóng wǔ, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重午] Dragon Boat Festival (5th day of 5th lunar month)
[yǐ, ㄧˇ, 舣 / 艤] moor a boat to the bank
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 竞渡 / 競渡] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake)
吴越同舟[Wú Yuè tóng zhōu, ˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, 吴越同舟 / 吳越同舟] Wu and Yue in the same boat (成语 saw); fig. cooperation between natural rivals; to collaborate towards a common end; in the same boat together
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
小船[xiǎo chuán, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄢˊ, 小船] boat
[bèng, ㄅㄥˋ, 搒] boat; to whip
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 纤 / 縴] boatman's tow-rope
[zhōu, ㄓㄡ, 舟] boat
[gāng, ㄍㄤ, 舡] boat; ship
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
船夫[chuán fū, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄨ, 船夫] boatman
[shuāng, ㄕㄨㄤ, 艭] boat
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 船长 / 船長] captain (of a boat); skipper
船老大[chuán lǎo dà, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 船老大] coxswain; steersman; boatswain (bo'sun)
赛龙船[sài lóng chuán, ㄙㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 赛龙船 / 賽龍船] Dragon-boat race
渔船[yú chuán, ㄩˊ ㄔㄨㄢˊ, 渔船 / 漁船] fishing boat
炮舰[pào jiàn, ㄆㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 炮舰 / 砲艦] gunboat; gunship
同舟共济[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, 同舟共济 / 同舟共濟] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal
汽艇[qì tǐng, ㄑㄧˋ ㄊㄧㄥˇ, 汽艇] motor boat
导航员[dǎo háng yuán, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 导航员 / 導航員] navigator (on a plane or boat)
巡逻艇[xún luó tǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˇ, 巡逻艇 / 巡邏艇] patrol boat
[zhú, ㄓㄨˊ, 舳] poopdeck; stern of boat
[chā, ㄔㄚ, 艖] raft; boat
划船[huá chuán, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨㄢˊ, 划船] row boat
划艇[huá tǐng, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, 划艇] rowing boat; racing row-boat
帆船[fān chuán, ㄈㄢ ㄔㄨㄢˊ, 帆船] sailboat
风帆[fēng fān, ㄈㄥ ㄈㄢ, 风帆 / 風帆] sail; sailing boat
船舶[chuán bó, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ, 船舶] shipping; boats
划子[huá zi, ㄏㄨㄚˊ ㄗ˙, 划子] small row-boat
快艇[kuài tǐng, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, 快艇] speedboat; motor launch
汽船[qì chuán, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 汽船] steamboat; steamship
[shāo, ㄕㄠ, 艄] stern of boat

boat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスボート[, gurasubo-to] (n) glass boat
サルベージ船[サルベージせん, sarube-ji sen] (n) salvage boat
ドラゴンボート[, doragonbo-to] (n) dragon boat
プロペラ船[プロペラせん, puropera sen] (n) air propeller boat
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc.
ボートネック[, bo-tonekku] (n) boat neck
ボートレース[, bo-tore-su] (n) boat race
ヨット[, yotto] (n) yacht (usually only used for a sailing boat with one mast); (P)
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter
乗合船;乗り合い船;乗合い船[のりあいぶね;のりあいせん, noriaibune ; noriaisen] (n) (1) ferryboat; ferry; passenger boat; (2) (esp. のりあいせん) shared fishing boat
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat
半艇身[はんていしん, hanteishin] (n) half a boat length
回遊船[かいゆうせん, kaiyuusen] (n) excursion boat
孤舟[こしゅう, koshuu] (n) solitary boat
工船[こうせん, kousen] (n) factory boat (ship); floating cannery
扁舟[へんしゅう, henshuu] (n) skiff; little boat
救助艇[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock)
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin
湯船;湯舟;湯槽;湯ぶね[ゆぶね, yubune] (n) (1) bathtub; (2) boat with a bathtub rented to customers (Edo period)
爬竜;爬龍[ハーリー;はありい, ha-ri-; haarii] (n) Okinawan dragon boat race
生け間;活け間[いけま, ikema] (n) compartment in a fishing boat with seawater for reviving or keeping alive fresh fish or bait
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
監視船[かんしせん, kanshisen] (n) patrol boat
盥船[たらいぶね, taraibune] (n) tub boat; traditional round coracle-like boat
競漕[きょうそう, kyousou] (n,vs) regatta; boat race
競艇[きょうてい, kyoutei] (n,adj-no) boat race; (P)
精霊舟;精霊船[しょうりょうぶね, shouryoubune] (n) straw boat for one's ancestral spirits to sail in
給水船[きゅうすいせん, kyuusuisen] (n) water boat; boat transporting water
舟券[ふなけん;しゅうけん, funaken ; shuuken] (n) boat race betting ticket
舟歌;船歌;舟唄[ふなうた, funauta] (n) sailor's song; boat song; shanty
船守り[ふなもり, funamori] (n) boat watchman; watching over a boat
船競べ[ふなくらべ, funakurabe] (n) (arch) (See 競漕) boat race
艇身[ていしん, teishin] (n) boat length
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
葦船[あしぶね, ashibune] (n) papyrus boat
蟹工船;蠏工船[かにこうせん, kanikousen] (n) crab-canning boat
遠島船[えんとうぶね, entoubune] (n) deportation boat
関船[せきぶね, sekibune] (n) (arch) type of fast military boat used from the Warring states period until the Edo period
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin

boat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reū) EN: ship ; send by boat FR:
บริการเรือข้ามฟาก[n. exp.] (børikān reū) EN: ferry boat service ; ferry service FR:
บด[n.] (bot) EN: small boat FR:
โบต = โบ๊ต[n.] (bōt) EN: boat FR: bateau [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession FR:
ดรณี[n.] (daranī) EN: boat FR: bateau [m]
ดารณี[n.] (dāranī) EN: boat FR: bateau [m]
โดยทางเรือ[adv.] (dōi thāng r) EN: by boat FR: en bateau ; par bateau
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
อีเป็ด[n.] (īpet) EN: duck-shaped boat FR:
จักรยานน้ำ[n. exp.] (jakkrayān n) EN: pedalo ; pedal boat (Am.) ; paddle boat (Am.) FR: pédalo [m]
การแข่งขันเรือ[n. exp.] (kān khaengk) EN: boat racing ; boat race ; regatta FR: course de bateaux [f] ; régate [f]
การแข่งขันเรือยาว[n. exp.] (kān khaengk) EN: long-tailed boat races FR:
ก้านตอง[n.] (kāntøng) EN: round sideboard of a boat FR:
แคม[n.] (khaēm) EN: gunwale ; edge of a boat FR:
แข่งเรือ[n. exp.] (khaeng reūa) EN: boat racing ; boat race ; regatta FR: course de bateaux [f] ; régate [f]
ข้ามเรือ[v. exp.] (khām reūa) EN: cross the river by boat FR: traverser en bateau
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier FR: pont flottant [m]
ขืนเรือ[v. exp.] (kheūn reūa) EN: steady a boat FR:
คอซอง[n. exp.] (khøsøng) EN: boat neck FR:
ขุดเรือ[v. exp.] (khut reūa) EN: make a boat by hollowing out a log ; make a dugout FR:
เกยแห้ง[v.] (koēihaēng) EN: run aground ; strand a boat ; ground a boat ; beach a boat FR:
กอและ[n.] (kølae) EN: southern Thai traditional fishing boat FR:
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides FR:
กงวาน[n.] (kongwān) EN: bottom ribs of a wooden boat FR:
กระแชง[n.] (krachaēng) EN: canopy of a boat FR:
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship FR:
กระทุ้งเส้า[v.] (krathungsao) EN: beat the cadence for the oarsmen (in a boat race) FR:
ก๋วยเตี๋ยวเรือ[n. exp.] (kuaytīo reū) EN: boat noodles FR:
ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา[n. exp.] (kuaytīo reū) EN: Ayutthaya boat noodles FR:
แล่นใบ[v.] (laen bai) EN: sail ; go on a boat ; run a boat FR: naviguer ; mettre les voiles
แล่นเรือ[v.] (laen reūa) EN: sail ; go on a boat ; run a boat FR: naviguer ; voguer
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
ลงเรือลำเดียวกัน[v. exp.] (long reūa l) EN: be in the same boat FR: être dans le même bateau
แม่ย่านาง[n. prop.] (Maē Yānang ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; journey spirit FR:
แม่ย่านาง[n.] (maēyānāng ) EN: female guardian spirit of a boat ; boat nymph ; Thai female deity protecting the vehicles of travellers FR:
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat FR:
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat FR: grand bateau [m]
นั่งเรือไป...[v. exp.] (nang reūa p) EN: go to ... (destination) by boat FR: aller à ... (destination) en bateau
นาวา[n.] (nāwā) EN: boat ; ship FR: bateau [m]

boat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflugsboot {n}excursion boat
Jolle {f} [naut.]jolly boat
Flussboot {n}keel boat
Segelboot {n}sailing boat
Bootsbau {m}boat building industry
Bootsfahrt {f}boat trip
Bootsgrab {n}boat grave
Bootshaken {m}boat hoak
Bootshaus {n}boat house; boathouse
Wettrudern {n}boat race
Bootfahrt {f}boating
Bootsführer {m}boatman
Catboot {n}catboat
Dampfschiff {n}steamboat
Faltboot {n}folding canoe; faltboat
Lotsenboot {n}pilot boat; pilot vessel
Motorboot {n}motor boat; motorboat
Tretboot {n}pedal boat; pedalo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boat
Back to top