ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crew*, -crew-

crew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crew (n.) กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน Syn. gang, work party
crew (n.) กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน See also: กลุ่มเพื่อน Syn. company, gang, set
crew (vi.) เป็นลูกเรือ
crew (n.) ลูกเรือ
crew cut (n.) ทรงผมของผู้ชายที่สั้นมาก
crewel (n.) ด้ายที่กรอไม่แน่น (ใช้ในการเย็บปักถักร้อย)
English-Thai: HOPE Dictionary
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกเรือ (n.) crew See also: staff
ต้นเตย (n.) screw pine See also: genus Pandanus
ตะปูควง (n.) screw See also: wood screw Syn. ตะปูเกลียว
ตะปูเกลียว (n.) screw See also: wood screw
สกรู (n.) screw Syn. ตะปูควง
สกรู (clas.) screw
เตย (n.) screw pine See also: genus Pandanus Syn. ต้นเตย
ไขควง (n.) screw driver
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ
The whole flight crew has boarded. Let me see.เจ้าหน้าที่ขึ้นเครื่อ่งหมดทุกคนแล้วค่ะ ขอดูกอนนะคะ
It's true one of the crew members is ill.เป็นความจริงที่เจ้าหน้าที่ บนเครื่องของเราคนหนึ่งป่วย
"...the crew is up against it."ลูกเรือก็ต้องเสี่ยงกับมัน"
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์
Eight hundred of her crew were lost.แปดร้อยของลูกเรือถูกกลืน หายไป
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ
Our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น
Once the crew believed, he left the ship, and I have been Roberts ever since.เมื่อลูกเรือทุกคนเชื่อว่าข้าคือโรเบิร์ต เขาก็จากไป และข้าก็เป็นโรเบิร์ตนับแต่นั้นมา
His whole crew is going to be looking for him.ลูกน้องมันจะตามหามันแน่

crew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, 机组 / 機組] flight crew (on a plane)
包承制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, 包承制] responsible crew system
船员[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, 船员 / 船員] sailor; crew member
螺栓[luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, 螺栓] bolt (male component of nut and bolt); screw
全体人员[quán tǐ rén yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 全体人员 / 全體人員] crew
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 定员 / 定員] fixed complement (of crew, passengers etc)
炮手[pào shǒu, ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ, 炮手 / 砲手] gunner; artillery crew
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 镟 / 鏇] lathe; thread in screw
螺距[luó jù, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩˋ, 螺距] pitch of spiral; pitch of screw
改锥[gǎi zhuī, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄟ, 改锥 / 改錐] screwdriver
螺旋千斤顶[luó xuán qiān jīn dǐng, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, 螺旋千斤顶 / 螺旋千斤頂] screw jack
螺杆[luó gǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄢˇ, 螺杆 / 螺桿] screw
螺丝[luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 螺丝 / 螺絲] screw
螺丝刀[luó sī dāo, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄠ, 螺丝刀 / 螺絲刀] screwdriver
螺丝起子[luó sī qǐ zi, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄑㄧˇ ㄗ˙, 螺丝起子 / 螺絲起子] screwdriver
螺丝钉[luó sī dīng, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄧㄥ, 螺丝钉 / 螺絲釘] screw
螺钉[luó dīng, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥ, 螺钉 / 螺釘] screw
螺旋[luó xuán, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ, 螺旋] spiral, helix; screw
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 人员 / 人員] staff; crew; personnel

crew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クルーソックス[, kuru-sokkusu] (n) crew socks
クルーネック[, kuru-nekku] (n) crew neck (sweater)
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew
坊主(P);房主(oK)[ぼうず, bouzu] (n) (1) Buddhist priest; bonze; (2) close-cropped hair; crew cut; person with a shorn head; (3) (fam) (derog) boy; sonny; lad; (4) (See お凸・おでこ・3) not catching anything (in fishing); (P)
角刈り[かくがり, kakugari] (n) crew cut
インチネジ[, inchineji] (n) {comp} inch screw threads
ガイドピンネジ[, gaidopinneji] (n) {comp} guide pin screw
クルー[, kuru-] (n) crew; (P)
クルーカット[, kuru-katto] (n) crew-cut (type of haircut)
コークスクリュー[, ko-kusukuryu-] (n) corkscrew; (P)
コルク抜き[コルクぬき, koruku nuki] (n) corkscrew
コロップ抜き[コロップぬき, koroppu nuki] (n) (obsc) (See コルク抜き) corkscrew
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off!
シュートボール[, shu-tobo-ru] (n) shoot ball (baseball); shooter; screwball
スクリュー(P);スクリユー[, sukuryu-(P); sukuriyu-] (n) (1) screw; (2) propeller (e.g. on a ship); (P)
スクリュードライバー[, sukuryu-doraiba-] (n) screwdriver
スクリュープロペラ[, sukuryu-puropera] (n) screw propeller
セルフアップネジ[, serufuappuneji] (n) captive screw (wasei
ドジる;どじる[, doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch
ドライバー(P);ドライバ[, doraiba-(P); doraiba] (n) (1) driver (of a vehicle); (2) (abbr) screwdriver; (3) driver (golf); (4) {comp} driver (device driver); (P)
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver
ねじ式[ねじしき, nejishiki] (adj-no,n) screw type; screw-on; threaded
ハメ[, hame] (n,vs) (vulg) (See はめる・2) fucking; screwing; having sex
ハメハメ;はめはめ[, hamehame ; hamehame] (n,vs) (vulg) (See ハメ) fucking; screwing; having sex
プラスドライバー;プラスドライバ[, purasudoraiba-; purasudoraiba] (n) Phillips head screwdriver (wasei
マイナスドライバー;マイナスドライバ[, mainasudoraiba-; mainasudoraiba] (n) (regular) screwdriver (wasei
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] (n) {comp} flat-bladed screwdriver
ローレットねじ[, ro-retto neji] (n) knurled screw
ワインオープナー;ワイン・オープナー[, wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew
勇を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart
口抜き[くちぬき, kuchinuki] (n) corkscrew
右螺子の法則[みぎねじのほうそく, miginejinohousoku] (n) corkscrew rule
奮う[ふるう, furuu] (v5u) (1) to show (ability); to wield (power); (2) to screw up one's courage; (P)
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
座刳り[ざぐり, zaguri] (n) counter sink (e.g. so screw-heads don't protrude above surface)
捩じ切り[ねじきり, nejikiri] (n) screw cutter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver

crew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn) EN: flight crew FR: personnel navigant [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower FR:
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner FR: marin [m] ; matelot [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: cabin crew FR: membre d'équipage [m] ; personnel de cabine [m] ; personnel navigant [m]
พนักงานภายในเครื่องบิน[n. exp.] (phanakngān ) EN: cabin crew FR: personnel de bord [m]
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน[n. exp.] (phanakngān ) EN: flight attendant ; cabin crew ; cabin attendant FR: personnel navigant [m] ; personnel de cabine [m]
ทรงลานบิน[n. exp.] (song lān bi) EN: crew cut ; flattop FR:
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: put the screws to FR:
หัวหมุดเกลียว[n. exp.] (hūa mut klī) EN: screw head FR:
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ไขควง[n.] (khaikhūang) EN: screwdriver FR: tournevis [m]
ไขควง[v.] (khaikhūang) EN: turn a screw/ bolt/nut FR: visser
ไขตะปูควง[v. exp.] (khai tapūkh) EN: turn a screw FR:
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist FR: resserrer ; visser
ขันนอต[v. exp.] (khan nǿt) EN: put the screws to (someone) FR:
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes FR: cligner de l'oeil
ไคล[v.] (khlai) EN: unscrew ; loosen FR:
คลายเกลียว[v. exp.] (khlāi klīo) EN: loosen a screw FR: desserrer une vis ; dévisser
คลายนอต[v. exp.] (khlāi nǿt) EN: loosen a bolt ; unscrew FR: desserrer un écrou
ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า[v. exp.] (khom khao k) EN: put the screws to a person FR:
ควง[n.] (khūang) EN: screw FR: vis [f]
ควง[v.] (khūang) EN: screw ; spin ; rotate FR:
เกลียว[n.] (klīo) EN: thread of a screw FR:
เกลียวอาร์คิมิดีส ; เกลียวของอาร์คิมิดีส[n. exp.] (klīo Ākhimi) EN: Archimedes' screw FR: vis d'Archimède [f] ; escargot [m] ; vis sans fin [f]
เหล็กไขจุกขวด[n.] (lekkhaijukk) EN: corkscrew FR:
ไม่เต็มเต็ง[adj.] (mai temteng) EN: nutty ; crackbrained ; having a screw loose FR:
หมุดเกลียว[n. exp.] (mut klīo) EN: screw FR: vis [f]
นิ่ว[adj.] (niu ) EN: contorted ; screwed up (with) FR:
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkh) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw FR: gardien [m]
ปลายหมุดเกลียว[n. exp.] (plāi mut kl) EN: screw end FR:
สกรู[n.] (sakrū) EN: screw FR: vis [f]
สกรูไร[n. exp.] (sakrū rai) EN: screwdriver FR: tournevis [m]
ซี่[v.] (sī) EN: cover ; screw FR:
เสียหาย[v.] (sīahāi) EN: ruin ; screw up (vulg.) FR: bousiller (fam.)
ตะปูควง[n.] (tapūkhūang) EN: screw ; woodscrew FR: vis [f] ; vis à bois [f]
ตะปูเกลียว[n.] (tapūklīo) EN: screw FR: vis [f]
ไขควง[n.] (thī khai kh) EN: screwdriver FR: tournevis [m]
ที่เปิดไวน์[n.] (thī poēt wā) EN: cork screw FR: tire-bouchon [m

crew ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergungsmannschaft {f}rescue party; salvage crew
Stammbesatzung {f}skeleton crew
Lohnkosten {pl}wage costs; crew labor costs
Ansatzschraube {f} [techn.]shoulder screw
Hohlschraube {f} [techn.]banjo screw
Lochschraube {f} [techn.]banjo screw
Entlüftungsschraube {f} [techn.]bleed screw
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw
Kreuzlochschraube {f} [techn.]capstan screw
Kataraktschraube {f} [techn.]cataract screw
Zentrierschraube {f} [techn.]centering screw
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw
Klemmschraube {f} [techn.]clamping screw
Kuppelschraube {f} [techn.]coupling screw
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw
Drillschraube {f} [techn.]drill screw
Bohrschraube {f}drilling screw
Exzenterschneckenpumpe {f} [techn.]eccentric screw pump
Exzenterschraube {f} [techn.]eccentric screw
Elektroschrauber {m}electric screwdriver
Schraubenmutter {f}female screw
Linsenschraube {f} [techn.]oval-head screw; lenshead screw; fillister head screw
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw
Passschraube {f} [techn.]fitting screw; locating screw
Fixierschraube {f} [techn.]locating screw
Gewindestift {m}grub screw
Handschrauber {m} [techn.]handheld screwdriver
Madenschraube {f} [techn.]headless screw
Bundschraube {f} [techn.]jack screw
Schraubenbolzen {m} [techn.]jackscrew
Lappenschraube {f} [techn.]thumb screw
Kopfschraube {f} (Maschinenkopfschraube mit/ohne Mutter) [techn.]machine screw
Maschinenschraube {f} [techn.]machine screw
niet- und nagelfest {adj}nailed down; screwed down
Winkelschraubendreher {m} [techn.]offset screwdriver
Ölablassschraube {f} [techn.]oil discharge screw
Öleinfüllschraube {f} [techn.]oil filling screw
Rührschnecke {f}paddle screw
Schiffsschraube {f}ship's propeller; ships's propellor; screw
Halteschraube {f} [techn.]retaining screw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crew
Back to top