ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abnormally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abnormally*, -abnormally-

abnormally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnormally (adv.) อย่างผิดปกติ See also: ผิดสังเกต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โม่ง (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป, ใหญ่ผิดปกติ
ใหญ่ผิดปกติ (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป
ใหญ่ผิดรูป (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดปกติ
ผิดปรกติ (adv.) abnormally See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly
ธุมเกตุ (n.) mist or clouds occurring abnormally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, the sinus cavity is abnormally large.โอ้ โพรงจมูกไซนัส ของเขามีขนาดใหญ่ปกติ
Stark's bone structure appears abnormally dense."โครงสร้างกระดูกของสตาร์ก \มีความหนาแน่นผิดปกติ
You are abnormally attracted to dangerous situations and people, so is it truly such a surprise that the woman you fall in love with conforms to that pattern?นายถูกดึงดูดไปสู่ผู้คนและสถานการณ์อันตราย ดังนั้น น่าแปลกใจมั้ยที่ผู้หญิงที่นายตกหลุมรัก ก็สอดคล้องกับแบบแผนนี้
But what's weird here is, the quest doesn't normally end with the participant's death, not to say that procuring a dragon's tooth didn't have an abnormally high casualty rate, but still.แต่มันพิลึกก็ตรงนี้แหล่ะ ภารกิจจบแบบไม่สวยเท่าไหร่ ถ้ามีความตายมาเกี่ยวข้อง ไม่ได้บอกว่า ต้องหาฟันมังกรมานะ
You know, I hate when people flaunt abnormally good genetics.ฉันล่ะเกลียดคนที่คอยอวด ทั้งที่ร่างกายอ้วนยาก
Forgive him. Bill is abnormallyขอโทษด้วย , บิล นี่มันผิดปกติ

abnormally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, 高血糖] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level

abnormally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
暖冬異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures

abnormally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โม่ง[adj.] (mōng) EN: abnormally big ; abnormally large ; gigantic ; over-sized FR:
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
ธุมเกตุ[n.] (thumakēt) EN: mist or clouds occurring abnormally FR:
ใหญ่ผิดปกติ[v. exp.] (yai phitpak) EN: be abnormally big FR:
ใหญ่ผิดรูป [v. exp.] (yai phitrūp) EN: be abnormally big FR:

abnormally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abnorm {adv}abnormally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abnormally
Back to top