ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faultless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faultless*, -faultless-

faultless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faultless (adj.) ซึ่งไม่ผิดพลาด See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ Syn. flawless, unquestionable Ops. refutable
English-Thai: HOPE Dictionary
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด,สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect,ideal
English-Thai: Nontri Dictionary
faultless(adj) ไม่ผิด,ไม่ผิดพลาด,ถูกต้อง,สมบูรณ์,ไม่เสียหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The seal itself is faultless.ดวงตราทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมาก

faultless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一百一[yī bǎi yī, ㄧ ㄅㄞˇ ㄧ, 一百一] faultless; impeccable
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
无瑕[wú xiá, ˊ ㄒㄧㄚˊ, 无瑕 / 無瑕] faultless; perfect

faultless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非の打ち所がない;非の打ち所が無い;非の打ちどころがない;非の打ちどころが無い[ひのうちどころがない, hinouchidokoroganai] (exp,adj-i) impeccable; unimpeachable; cannot be faulted; faultless; perfect

faultless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีผิด[adj.] (mai mī phit) EN: faultless ; innocent ; guiltless FR: innocent ; irresponsable ; pas coupable
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound FR: absolu ; parfait ; complet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faultless
Back to top