ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acurate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acurate*, -acurate-

acurate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acurate (adj.) ถูกต้อง See also: ซึ่งแม่นยำ Ops. imperfect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acurate
Back to top