ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pare*, -pare-

pare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pare (vt.) ปอก See also: ปอกเปลือก Syn. peel
pare (vt.) ขริบ See also: ตัด, เฉือน Syn. clip, lessen, shave Ops. increase
pare down (phrv.) ตัดออก See also: เฉือนออก, ปอกออก
pare down (phrv.) ลดลง See also: ลด (เช่น ลดราคา)
pare off (phrv.) ปอกออก See also: เฉือนออก
paregoric (n.) ยาบรรเทาปวด See also: ยาแก้ปวด
paregoric (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. soothing, balsamic
parent (n.) พ่อแม่, ผู้ปกครอง See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล Syn. progenitor, begetter
parent (vt.) เลี้ยงดู See also: ปกครอง, ดูแล Syn. feed, maintain, nurse
parent company (n.) บริษัทแม่ Syn. headquarter
parentage (n.) บรรพบุรุษ See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล Syn. ancestry, extraction, stock
parentage (n.) ความเป็นพ่อแม่ See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่
parental (adj.) เกี่ยวกับพ่อหรือแม่ Syn. maternal, paternal Ops. filial
parental (adj.) เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
parentheses (n.) วงเล็บ See also: นขลิขิต
parentheses (n.) ข้อความแทรกในวงเล็บ Syn. aside, digression, divagation
parenthesis (n.) วงเล็บ
parenthetic (adj.) เกี่ยวกับวงเล็บ See also: เกี่ยวกับการใช้วงเล็บ Syn. parenthetical, incidental
parenthetical (adj.) เกี่ยวกับวงเล็บ See also: เกี่ยวกับการใช้วงเล็บ Syn. parenthetic, episodic
parenthood (n.) ความเป็นพ่อแม่ See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ Syn. parentage
parents (n.) พ่อแม่
parents (n.) ต้นกำเนิด
paresis (n.) ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน Syn. partial paralysis
paretic (adj.) เป็นอัมพาต
paretic (n.) ผู้เป็นเหน็บชา See also: ผู้เป็นอัมพาตบางส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
paregon(แพเรอ'กอน) n. การเสริมแต่ง,การประดับ,งานอดิเรก,อาชีพรอง pl. parega
paregoric(แพ'ระกอ'ริค) n. ยาบรรเทาปวด -v. บรรเทา
parenchyma(พะเรง'คะมะ) n. เนื้อเยื่อพื้นฐาน, See also: parenchymatous adj.
parent(แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง, See also: parental adj.
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
parentheticadj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parentheticaladj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
paresis(พะรี'ซิส) n. ภาวะอัมพาตบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
paretic(พะเรท'ทิค) adj.,n. (ผู้) เป็นอัมพาตหรือเหน็บชาบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymaพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parent companyบริษัทแม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parental๑. -พ่อแม่๒. ได้จากพ่อแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenthesisความแทรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paresisอัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paretic-อัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
Parentนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parent companyบริษัทใหญ่จำกัด [การบัญชี]
Parenthoodความเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บิดามารดา (n.) parent See also: parents, father, mother Syn. พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า
บิดามารดา (n.) parent See also: father and mother Syn. บูรพการี, พ่อแม่
บุพการี (n.) parent See also: father and mother Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา
บูรพการี (n.) parent See also: father and mother Syn. พ่อแม่, บิดามารดา
ผู้คุ้มครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล
ผู้ดูแล (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้คุ้มครอง
ผู้ปกครอง (n.) parent See also: guardian Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง
ผู้ให้กำเนิด (n.) parent See also: parents, father, mother Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า
ชั้นแม่ (n.) parental generation
พรหมไทย (n.) parental gift
นขลิขิต (n.) parentheses Syn. วงเล็บ, เครื่องหมายวงเล็บ
วงเล็บ (n.) parentheses See also: round brackets Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต
วงเล็บ (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต
วงเล็บกลม (n.) parentheses See also: round brackets Syn. นขลิขิต
เครื่องหมายนขลิขิต (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ
เครื่องหมายวงเล็บ (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายนขลิขิต
เครื่องหมายวงเล็บ (n.) parentheses Syn. วงเล็บ
บิดามารดา (n.) parents See also: father, mother, progenitor Syn. บุพการี
บิดามารดา (n.) parents
บุรพาจารย์ (n.) parents Syn. บูรพาจารย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you do in your spare time?คุณทำอะไรในยามว่าง
But nothing compares to youแต่ไม่มีสิ่งใดเทียบกับคุณได้
I do like to spend time with my parentsฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
This one cannot compare with that oneสิ่งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นได้
How much time it will take you to prepare for your exam?เธอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ?
How much time do you need to prepare for this exam?เธอต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?
Your parents won't like it if you doพ่อแม่คุณต้องไม่ชอบแน่ถ้าคุณทำมัน
If you get the forms, I'll prepare them for youถ้าคุณได้แบบฟอร์มนั้นมา ฉันจะช่วยจัดเตรียมมันให้
So I must, once again, summon your parentดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องเรียกพ่อแม่เธอมาพบ
There's a room prepared for youมีห้องหนึ่งเตรียมไว้ให้คุณแล้ว
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
We don't even have spare roomsพวกเราไม่มีห้องว่างเลย
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She only wants to be a pare when it's convenient.เธอต้องการเป็นพ่อแม่ ก็ต่อเมื่อเธอว่าง
You'll need to pare it down, dear.ลูกคงต้องตัดรายชื่อให้สั้นลง
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป
Even in the same dress, you couldn't compare.เเม้เเต่สวมชุดเดียวกัน คุณก็เทียบไม่ได้
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์
According to you, it'll only take 15 seconds. We can spare that.ตามที่คุณก็เพียงจะใช้เวลา 15 วินาที เราสามารถสำรองที่
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish theแต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้

pare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
表观[biǎo guān, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ, 表观 / 表觀] apparent
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 逴] apparent; distant; highly
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 倅] auxiliary; spare; deputy; second; sub-
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, 亲生 / 親生] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent)
小括号[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 小括号 / 小括號] brackets; parentheses ( )
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 圆括号 / 圓括號] parentheses; round brackets ( )
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 括号 / 括號] parentheses; brackets
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
比不上[bǐ bù shàng, ㄅㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ, 比不上] can't compare with
[xīn, ㄒㄧㄣ, 廞] to prepare horses and chariots for battle
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, 姑息养奸 / 姑息養奸] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 挍] compare; criticize
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, 比拟 / 比擬] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison
比起[bǐ qǐ, ㄅㄧˇ ㄑㄧˇ, 比起] compared with
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
相比[xiāng bǐ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧˇ, 相比] compared to
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, 做饭 / 做飯] to prepare a meal; to cook
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 伜] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub-
亲家[qìng jia, ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ˙, 亲家 / 親家] parents of one's daughter-in-law or son-in-law; relatives by marriage
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, 幻灯片 / 幻燈片] filmstrip; lantern slide; transparency
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, 饶恕 / 饒恕] forgiveness; spare
义父母[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 义父母 / 義父母] foster-parents; adoptive parents
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 今非昔比] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be.
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
[gēn, ㄍㄣ, 跟] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to)
公婆[gōng pó, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˊ, 公婆] husband's parents; parents-in-law

pare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing)
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare)
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication
コンパレータ[, konpare-ta] (n) {comp} comparator
コンパレーター[, konpare-ta-] (n) comparator
コンパレート[, konpare-to] (n,vs) comparison
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
しゃり[, shari] (n) rice prepared for sushi
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang)
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P)
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key
スペアシート[, supeashi-to] (n) spare seat
スペアタイヤ[, supeataiya] (n) spare tire (tyre)
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] (n) {comp} spare part
セパレータ[, separe-ta] (n) {comp} separator
セパレーツ[, separe-tsu] (n) separates
セパレート;セパレイト[, separe-to ; separeito] (adj-f) separate
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing
セパレートコース[, separe-toko-su] (n) separate course
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
パレット[ぱれっと, paretto] palette
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ())
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship
親順序番号[おやじゅんじょばんごう, oyajunjobangou] parent-sequence-number
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data)
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent

pare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare FR: découper
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape ; trim ; pare FR: tailler (en pointe)
ปอกผลไม้[v. exp.] (pøk phonlam) EN: pare ; peel FR: peler un fruit ; éplucher un fruit
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
ส้อม[v.] (søm) EN: slice off ; sharpen ; trim ; pare ; prune FR:
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure FR:
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down ; shorten FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
อาหารสำเร็จ[n. exp.] (āhān samret) EN: prepared food FR: plat préparé [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อำนาจปกครอง[n. exp.] (amnāt pokkh) EN: parental power FR: pouvoir parental [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
อาภรณ์[n.] (āphøn) EN: apparel ; raiment ; finery ; garb ; adornments FR:
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company FR: société mère [f] ; maison mère [f]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parents ; ascendants FR:
บุรณะ[v.] (burana) EN: restore FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana than) EN: repair the roads FR: réparer la route
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เช่นนั้น[adv.] (chennan) EN: such ; like that ; in that way ; thus FR: comme ça ; pareil ; tel ; de même
เช่นนี้[X] (chennī) EN: such ; like this ; in this way FR: comme ça ; pareil ; tel
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
เชื่อฟังพ่อแม่[v. exp.] (cheūafang p) EN: FR: écouter les parents
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de ; remporter
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt) EN: wrest political power ; seize political power FR: s'emparer du pouvoir politique
ชิวหน้า[n.] (chiu nā) EN: FR: pare-brise [m] = parebrise [m]
เชิงเปรียบเทียบ[adj.] (choēng prīe) EN: comparative FR: comparé ; comparatif ; comparative [f]
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse ; steep FR: préparer une boisson ; préparer le café ; infuser
ชงชา[v. exp.] (chong chā) EN: make tea FR: préparer le thé
ชงกาแฟ[v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew FR: préparer le café
ชงนม[v. exp.] (chong nom) EN: prepare milk FR:

pare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry
Scheinleistung {f}apparent power
Scheinstrom {m}apparent current
Scheintod {m}apparent death
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
scheinbar; anscheinend {adj} | nur scheinbar seinapparent | to be apparent
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Banner {n}; Transparent
beiläufig {adv}by way of parenthesis
Dyspareunie {f}; schmerzhafter Koitus [med.]dyspareunia
Ersatzaufkleber {m}spare sticker
Ersatzcrimpstempel {m}spare locator
Stiefeltern {pl}stepparents
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Thronanwärter {m}heir apparent
öffnende runde Klammer {f}; Klammer aufleft parenthesis (
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise
Magerkeit {f}spareness
Muttergesellschaft {f}parent company
Offenbarung {f}apparentness
Parenchym {n} [med.]parenchyma
parenteral {adj}; unter Umgehung des Verdauungstraktes [med.]parenteral
paretisch; teilweise gelähmt; geschwächt {adj} [med.]paretic
Stammhaus {n}parent firm; parent house
Vaterhaus {n}parental home
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise
Rabeneltern {pl}uncaring parents
Rabeneltern {pl}unnatural parents
Reserverad {n}spare wheel
Reservereifen {m} [auto] | aufblasbarer Reservereifenspare tyre | inflatable spare tyre
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis )
Rippchen {pl} [cook.]spareribs; ribs of pork
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork
Sparer {m} | Sparer
Spareinlage {f} | Spareinlagen
Spargeld {n}spare change
Ersatzrad {n}spare wheel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pare
Back to top