ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

episodic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *episodic*, -episodic-

episodic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
episodic (adj.) เกี่ยวกับวงเล็บ See also: เกี่ยวกับการใช้วงเล็บ Syn. parenthetic
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episodicเป็นพักๆ,เกิดเป็นระยะๆ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's not get episodic, okay?ช่วยลำดับเรื่องได้มั๊ย?
As for me, things have started to feel... a little episodic.สำหรับฉันสิ่งที่ได้เริ่มต้นที่จะ รู้สึก ฉากเล็ก ๆ น้อย ๆ

episodic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピソード記憶[エピソードきおく, episo-do kioku] (n) episodic memory
挿話的[そうわてき, souwateki] (adj-na) episodic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า episodic
Back to top