ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filial*, -filial-

filial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filial (adj.) เกี่ยวกับลูกชายหรือลูกสาว See also: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่, เกี่ยวกับพันธุกรรม
filial (adj.) ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกและพ่อแม่ Syn. affectionate
filial (adj.) เกี่ยวกับการผสมข้ามสายพันธุ์
English-Thai: HOPE Dictionary
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา,เกี่ยวกับพันธุกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
filial relationความสัมพันธ์ฉันบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Figure it out, you who lack filial piety.กว่าจะรู้นะ แกช่างเป็นลูกที่น่าสมเพชจริงๆ
Our village only produces filial ones, Sister.หมู่บ้านของเรา ผลิตแต่ลูกหลานที่น่ารักนะ, พี่.
Be filial to him.แสดงความสัมพันธ์กับเขาให้มาก
(*legend of a filial daughter who did everything for her father)(*ตำนานเรื่องลูกสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อพ่อของเธอ)
Isn't it filial piety to at least have him see us married off?มันก็ดูกตัญญูนี่ครับ ที่เขาจะเห็นเราแต่งงานกัน
Aren't you the filial type?คุณไม่พวกต้องการแต่งงานหรอ
Filial piety is important, you should goกราบไหว้บรรพชน เป็นสิ่งสำคัญ เจ้าควรไป
Our Yo Sub is so filial!โยซุบของเรา น่ารักมาก!

filial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, 孝道] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, 孝顺 / 孝順] filial piety
丧棒[sāng bàng, ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 丧棒 / 喪棒] funeral stick (held by the son as a sign of filial piety)
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
[wǔ, ˇ, 忤] disobedient; unfilial
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 孝] filial
分公司[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ, 分公司] subsidiary (company); a filial
逆子[nì zǐ, ㄋㄧˋ ㄗˇ, 逆子] unfilial son
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals

filial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一代雑種[いちだいざっしゅ, ichidaizasshu] (n) F1 hybrid; first filial hybrid; first cross
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P)
[こう;きょう(ok), kou ; kyou (ok)] (n) (See 孝行) filial piety
孝女[こうじょ, koujo] (n) filial daughter
孝子[こうし, koushi] (n) filial child
孝弟;孝悌[こうてい, koutei] (n) filial piety; brotherly love
孝心[こうしん, koushin] (n) filial devotion
孝敬[こうけい, koukei] (n) filial piety
孝経[こうきょう, koukyou] (n) the Book of Filial Piety
孝行[こうこう, koukou] (adj-na,n) filial piety; (P)
孝順[こうじゅん, koujun] (adj-na,n) obedience; filial piety
孝養[こうよう, kouyou] (n,vs) filial duties; devotion to one's parents
不孝者[ふこうもの, fukoumono] (n) unfilial son; undutiful son; thankless son; unfilial daughter; undutiful daughter; thankless daughter
五倫[ごりん, gorin] (n) the five Confucian filial-piety relationships
五倫の道[ごりんのみち, gorinnomichi] (n) the five Confucian filial-piety relationships
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone

filial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
แสดงความกตัญญู[v. exp.] (sadaēng khw) EN: show filial devotion and obedience FR:
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company ; arm FR: filiale [f]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor FR: agence [f] ; filiale [f] ; succursale [f] ; branche [f]

filial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filiale {f} | Filialen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filial
Back to top