ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headquarter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headquarter*, -headquarter-

headquarter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headquarter (n.) บริษัทแม่
headquarters (n.) กองบัญชาการ (ทางการทหาร) See also: กองบังคับการ Syn. base
headquarters (n.) สำนักงานใหญ่ (ทางธุรกิจ)
English-Thai: HOPE Dictionary
headquartervt.,vi. ประจำหรือตั้งอยู่ที่สำนักงาน
headquarters(เฮด'ควอร์เทอซ) n. สำนักงานใหญ่,กองบัญชาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
headquarters(n) กองบัญชาการ,สำนักงานใหญ่,ค่ายแม่ทัพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองบัญชาการ (n.) headquarters See also: general headquarters Syn. ศูนย์บัญชาการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ
Headquartered in Paris.สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส
It's a radius of seven blocks around Deong's headquarters.{\cHFFFFFF}It's a radius of seven blocks around Deong's headquarters.
A flyspeck on headquarters' maps.ก็แค่จุดเล็กเท่าตามดบนแผนที่ของกองบัญชาการ
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้
You got a telegram from headquarters today.วันนี้มีโทรเลขจากกองบัญชาการถึงคุณค่ะ
Headquarters? What is it?กองบัญชาการเหรอ มันคืออะไร
Let's take him to headquarters in Moscow.เราจะพาตัวมันไปส่ง ที่สำนักงานใหญ่ ในมอสโคว
Good move. good move. headquarters.ไปกันเร็ว ไปสำนักงานใหญ่
[ Winston Churchill On Radio ] Yesterday morning, at 2:4 1 a.m., at General Eisenhower's headquarters,ที่กองบัญชาการนายพลไอเซนฮาวร์ นายพลโจดัลด์ลงนามยอมแพ้ไม่มีเงื่อนไข
I saw the address of the Party headquarters on a poster.ฉันเจอที่อยู่ ฐานทัพคอมมิวนิสต์บนโปสเตอร์

headquarter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗震救灾指挥部[kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ, 抗震救灾指挥部 / 抗震救災指揮部] earthquake relief headquarter
司令部[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, 司令部] headquarters; military command center
大本营[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, 大本营 / 大本營] headquarters; base camp

headquarter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
ヘッドクォーター;ヘッドクオーター[, heddokuo-ta-; heddokuo-ta-] (n) headquarters
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
参謀本部[さんぼうほんぶ, sanbouhonbu] (n) General Staff Headquarters
国連本部[こくれんほんぶ, kokurenhonbu] (n) United Nations (UN) Headquarters
本拠[ほんきょ, honkyo] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters; (P)
本拠地[ほんきょち, honkyochi] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters
本社[ほんしゃ(P);ほんじゃ(ok), honsha (P); honja (ok)] (n) (1) (ほんしゃ only) head office; main office; headquarters; (2) main shrine; (3) (ほんしゃ only) this company; this shrine; (P)
本部[ほんぶ, honbu] (n) headquarters; head office; main office; (P)
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
県警察本部[けんけいさつほんぶ, kenkeisatsuhonbu] (n) prefectural police headquarters
総本山[そうほんざん, souhonzan] (n) (1) {Buddh} head temple of a sect; (2) (organizational) headquarters; (organisational) headquarters; (P)
軍司令部[ぐんしれいぶ, gunshireibu] (n) military headquarters
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ

headquarter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ.ก.[abv.] (bø.kø.) EN: headquarters FR:
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองบัญชาการ[n. exp.] (køng banchā) EN: headquarters ; general headquarters FR: quartier général [m]
กองบัญชาการกองทัพไทย[org.] (Køng Banchā) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ) FR:
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
กองบังคับการ[n. exp.] (køng bangkh) EN: division ; headquarters FR: division [f]
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค[org.] (Samnakngān ) EN: Regional Operating Headquarters (ROH) FR:
สำนักงานใหญ่[n. exp.] (samnakngān ) EN: head office ; headquarters ; base FR: siège social [m] ; quartier général [m]
ฐานทัพอากาศดอนเมือง[org.] (Thānthap Āk) EN: Don Muang Royal Thai Air Force Base ; Royal Thai Air Force Headquarters FR:

headquarter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizeipräsidium {n}police headquarters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headquarter
Back to top