ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

digression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *digression*, -digression-

digression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
digression (n.) การพูดนอกเรื่อง See also: การเขียนนอกเรื่อง, การเบี่ยงเบน Syn. departure, detour, tangent
English-Thai: HOPE Dictionary
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
digressionการออกนอกเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

digression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散话[sǎn huà, ㄙㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 散话 / 散話] digression
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 闲话 / 閑話] digression; gossip; complaint

digression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
枝道[えだみち, edamichi] (n) branch road; digression
脇道;わき道[わきみち, wakimichi] (n,adj-no) side road; byroad; digression
余談[よだん, yodan] (n,adj-no) digression; sequel (of a story); (P)
傍論[ぼうろん, bouron] (n) digression; dicta; dictums
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P)
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P)
脱線[だっせん, dassen] (n,vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P)
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า digression
Back to top