ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paternal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paternal*, -paternal-

paternal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paternal (adj.) เหมือนพ่อ See also: มีลักษณะเหมือนพ่อ Syn. fatherly
paternal (adj.) ทางสายพ่อ See also: ที่เป็นญาติทางพ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
paternal(พะเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับพ่อ, See also: paternalism n.
paternal grandfathern. ปู่
paternal grandmother n.ย่า
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paternal-พ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paternalismระบบพ่อปกครองลูก, ลัทธิพ่อเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paternalismระบบพ่อปกครองลูก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปู่น้อย (n.) younger brother of the paternal grandfather
ข้างบิดา (n.) paternal
ฝ่ายบิดา (n.) paternal Syn. ข้างบิดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pathological avoidance of paternal responsibilities.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะพ่อ
What about doing a paternal test between your husband and your father-in-law?ถ้าจะตรวจ DNA ของสามีกับพ่อสามีของฉันดีไหม?
We think he suffers from a rare psychological disorder called paternal desire.เราคิดว่าเขาเป็น โรคผิดปกติทางจิตที่พบได้ยาก เรียกว่าความอยากเป็นพ่อ
So this isn't paternal desire, this is fraternal desire.งั๊นนี่ก็ไม่ใช่อาการอยากเป็นพ่อ นี่เป็นอาการอยากเป็นพี่น้อง
Paternal transference.ความเป็นพ่อแม่เปลี่ยนแปลงไป
Heteropaternal superfecundation.Heteropaternal superfecundation

paternal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, 堂姊妹] father's brother's daughters; paternal female cousin
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 堂兄弟] father's brother's sons; paternal male cousin
曾祖[zēng zǔ, ㄗㄥ ㄗㄨˇ, 曾祖] great-grandfather (father of one's paternal grandfather)
姑妈[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, 姑妈 / 姑媽] (coll.) father's married sister; paternal aunt
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
[gū, ㄍㄨ, 姑] paternal aunt
姑姑[gū gu, ㄍㄨ ㄍㄨ˙, 姑姑] paternal aunt
父系[fù xì, ㄈㄨˋ ㄒㄧˋ, 父系] paternal line
祖父母[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, 祖父母] paternal grandparents
叔祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 叔祖母] wife of paternal grandfather's younger brother
堂妹[táng mèi, ㄊㄤˊ ㄇㄟˋ, 堂妹] younger female cousin (sharing paternal grandfather)
堂弟[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, 堂弟] younger male cousin (sharing paternal grandfather)
爷爷[yé ye, ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙, 爷爷 / 爺爺] (informal) father's father; paternal grandfather
祖父[zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 祖父] father's father; paternal grandfather

paternal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
父性愛[ふせいあい, fuseiai] (n) paternal love
父権[ふけん, fuken] (n) paternal rights
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood
門中[もんちゅう, monchuu] (n) family clan based on the paternal line, sharing the same tomb and performing rituals together (Okinawa)
パターナリズム[, pata-narizumu] (n) paternalism
温情主義[おんじょうしゅぎ, onjoushugi] (n,adj-no) paternalism

paternal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อขุน[n.] (phøkhun) EN: sovereign ; king ; paternal ruler FR:
ปิตุลา[n.] (pitulā) EN: uncle ; aunt ; paternal male relatives FR: oncle [m] ; tante [f]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.) FR: grand-père paternel [m] ; papy [m] (fam.) ; papi [m] fam.) ; pépé [m] (pop.)
ปู่น้อย[n. exp.] (pū nøi) EN: younger brother of the paternal grandfather FR:
ปู่ย่า[n. exp.] (pū yā) EN: paternal grandparents ; grandparents FR: grands-parents paternels [mpl] ; grands-parents [mpl]
ย่า[n.] (yā) EN: paternal grandmother FR: grand-mère paternelle [f] ; mamie [f] = mammy (fam.) [f] ; mémé (fam.) [f] ; mémère (pop.) [f]
ย่าทวด[n.] (yāthūat) EN: great grandmother ; paternal grandfather's mother ; paternal grandmother's mother FR:
คุณปู่[n.] (khun pū) EN: grandfather (paternal – form.) FR: grand-pére paternel (form.) [m]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.) FR: grand-mère paternelle (form.) [f]

paternal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
väterlich {adj} | väterlicher | am väterlichstenpaternal | more paternal | most paternal
Vaterliebe {f}paternal love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paternal
Back to top