ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aristocrcy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aristocrcy*, -aristocrcy-

aristocrcy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aristocrcy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. squirearchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aristocrcy
Back to top