ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squirearchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squirearchy*, -squirearchy-

squirearchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squirearchy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. aristocrcy
squirearchy (n.) พวกผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squirearchy
Back to top