ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lone*, -lone-

lone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lone (adj.) โดดเดี่ยว See also: คนเดียว Syn. alone
lone-parent family (n.) ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว
loneliness (n.) ความเปล่าเปลี่ยว See also: ความโดดเดี่ยว, ความอ้างว้าง, ความเงียบเหงา Syn. lonesomeness
lonely (adj.) ขาดความเห็นใจ See also: ขาดการสนับสนุน, ขาดความช่วยเหลือ, ขาดมิตรภาพ, ขาดแรงกระตุ้น
lonely (adj.) เปล่าเปลี่ยว See also: เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, หงอยเหงา, อ้างว้าง, เงียบเหงา, วังเวง Syn. alone Ops. accompanied
lonely (adj.) ห่างไกลผู้คน See also: ปราศจากผู้คน, ไม่มีคนอยู่ Syn. uninhabited, unpopulated, desolate, bleak Ops. crowded, bustling, busy
loner (n.) ผู้อยู่สันโดษ See also: คนสันโดษ
lonesome (adj.) หงอยเหงา See also: เงียบเหงา, ไร้เพื่อน, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, ห่างไกลผู้คน, อ้างว้าง, วังเวง Syn. lonely, alone, forlorn
lonesomeness (n.) ความอ้างว้าง See also: ความโดดเดี่ยว, ความเงียบเหงา Syn. loneliness
English-Thai: HOPE Dictionary
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
loner(โล'เนอะ) n. ผู้อยู่สันโดษ,คนสันโดษ
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
lone(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดด,โทน,อ้างว้าง
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง
lonely(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง
lonesome(adj) เปลี่ยวใจ,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง,เปล่าเปลี่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lone pair electronsอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว, เวเลนซ์อิเล็กตรอนคู่ใดคู่หนึ่งของอะตอมซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างพันธะ  แต่มีความสำคัญในการทำให้อะตอมนั้น ๆ  มีจำนวนอิเล็กตรอนครบตามกฎออกเทต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lonelinessความเหงา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนึ่ง (adv.) lonelily Syn. คนเดียว, โดดเดี่ยว
เอกา (adv.) lonelily Syn. หนึ่ง, คนเดียว, โดดเดี่ยว
ความว้าเหว่ (n.) loneliness See also: solitude, desolation, isolation, seclusion
ความว้าเหว่ (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความเหงา
ความอ้างว้าง (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา
ความเปล่าเปลี่ยว (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปลี่ยวใจ, ความว้าเหว่, ความเหงา
ความเปลี่ยวใจ (n.) loneliness See also: lonesomeness, solitude, desolation Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่, ความเหงา
ความเหงา (n.) loneliness See also: solitude, desolation, isolation, seclusion Syn. ความว้าเหว่
วาก (adj.) lonely See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่
หงอยเหงา (adj.) lonely See also: lonesome Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
วิเวก (v.) lonesome See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย
อ้าวว้าง (v.) lonesome See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded Syn. หงอยเหงา, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก
เปล่าเปลี่ยว (adj.) lonesome See also: lonely
เปล่าเปลี่ยว (v.) lonesome See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก
จับเจ่า (adv.) lonesomely See also: lonelily, dejectedly, low-spiritedly Syn. เหงาหงอย, เหงาก๋อย, หงอยเหงา
ระทก (adv.) lonesomely Syn. หนาวใจ
เหงาก๋อย (adv.) lonesomely See also: lonelily, dejectedly, low-spiritedly Syn. เหงาหงอย, หงอยเหงา
ความวังเวง (n.) lonesomeness See also: loneliness, solitariness Syn. ความเปล่าเปลี่ยว, ความว้าเหว่
ความว้าเหว่ (n.) lonesomeness See also: loneliness, solitariness Syn. ความเปล่าเปลี่ยว
ความเปล่าเปลี่ยว (n.) lonesomeness See also: loneliness, solitariness Syn. ความว้าเหว่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
You're never lonelyคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลย
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
I want to be alone, I don't want anyone to disturb meฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
Would you mind if I took some time aloneคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
It's not such a big deal for you to be aloneมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเธอหรอกที่จะอยู่โดยลำพัง
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
It sounds lonelyฟังดูอ้างว้าง
You're not alone, we'll help you with whatever we canเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังนะ พวกเราจะช่วยเธออะไรก็ตามที่เราจะช่วยได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร"
You want to be the Lone Ranger or the Cisco Kid?นายอยากเป็นโลน เรนเจอร์ หรือ เจ้าหนู คิสโก้?
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ
This dark army at the feet of a lone outlaw.กองทัพทมิฬภายใต้บัญชาการของจอมขบถ
Empress of the Lone Islands!ผู้ปกครองแห่งที่ราบสูง...
You, sergeant, You're more of a lone wolf -- easier to put down.นาย จ่า นายมันพวก หมาป่าเดียวดาย เก็บง่าย
You're the lone holdout. Every other suspect has a criminal past,คุณยืนยันอยู่คนเดียวแล้ว ผู้ต้องสงสัยทุกคนมีอดีตอาชญากรรม
The lone wolf does it right.ดูหมาป่านี่สิ ดูมันทำ
Maybe, but lone wolves are also lonely.ไม่แน่ หมาป่าอาจเหงาก็ได้
We had a good run, but, uh, lone wolf has to run free.Okay?เราไปกันได้สวย แต่หมาป่าต้องไปสู่เสรี
'Ey, you know, my boss here... thinks that you're the lone Ranger or something.เฮ้ยหัวหน้าชั้นเค้าว่าแกเป็นพวกคนไร้ญาติว่ะ
General, we can handle a lone female.ท่านนายพล เรารับมือกับผู้หญิงคนเดียวได้

lone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独来独往[dú lái dú wǎng, ㄉㄨˊ ㄌㄞˊ ㄉㄨˊ ㄨㄤˇ, 独来独往 / 獨來獨往] coming and going alone (成语 saw); a lone operator; keeping to oneself; unsociable; maverick
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 畸零] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, 一个人 / 一個人] alone
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 戛] a lance; standing alone
[bào, ㄅㄠˋ, 鲍 / 鮑] abalone; surname Bao
鲍鱼[bào yú, ㄅㄠˋ ㄩˊ, 鲍鱼 / 鮑魚] abalone
[dīng, ㄉㄧㄥ, 仃] alone
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ, 伶仃] alone and without help
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, 单独 / 單獨] alone; by oneself; on one's own
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 孑] alone; mosquito larvae; small
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 惸] alone; desolate
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 茕 / 煢] alone; desolate
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
独自[dú zì, ㄉㄨˊ ㄗˋ, 独自 / 獨自] alone
只身[zhī shēn, ㄓ ㄕㄣ, 只身 / 隻身] alone; by oneself
克隆[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, 克隆] clone
克隆人[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, 克隆人] clone human
陆军上校[lù jūn shàng xiào, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 陆军上校 / 陸軍上校] colonel
气旋[qì xuán, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄢˊ, 气旋 / 氣旋] cyclone
凄凉[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, 凄凉 / 凄涼] desolate; cold and lonely
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, 寂寥] lonely; still; desolate; (classical)
落寞[luò mò, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, 落寞] lonely; desolate
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 寥] empty; lonesome; very few
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 瞏] gaze in terror; lonely
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 上校] high ranking officer in Chinese army; colonel
[jǔ, ㄐㄩˇ, 踽] hunchbacked; walk alone
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 独立 / 獨立] independent; independence; to stand alone
莫讲[mò jiǎng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, 莫讲 / 莫講] let alone; not to speak of (all the others)
伶俜[líng pīng, ㄌㄧㄥˊ ㄆㄧㄥ, 伶俜] lonely; solitary
[gū, ㄍㄨ, 孤] lone; lonely
孤单[gū dān, ㄍㄨ ㄉㄢ, 孤单 / 孤單] lone; loneliness
孤独[gū dú, ㄍㄨ ㄉㄨˊ, 孤独 / 孤獨] lonely; solitary
孤零零[gū líng líng, ㄍㄨ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, 孤零零] lone; isolated and without help; all alone
[jì, ㄐㄧˋ, 寂] lonesome
寂寞[jì mò, ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, 寂寞] lonely; lonesome
[mò, ㄇㄛˋ, 寞] lonesome
[dì, ㄉㄧˋ, 杕] lone-standing tree
独行侠[dú xíng xiá, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ, 独行侠 / 獨行俠] loner; single person; bachelor
散兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 散兵] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner

lone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一匹狼;一匹オオカミ[いっぴきおおかみ(一匹狼);いっぴきオオカミ(一匹オオカミ), ippikiookami ( ippikiookami ); ippiki ookami ( ippiki ookami )] (n) lone wolf; loner; self-reliant person
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances
ガラパゴス象亀[ガラパゴスぞうがめ;ガラパゴスゾウガメ, garapagosu zougame ; garapagosuzougame] (n) (uk) Galápagos tortoise (Geochelone nigra)
クローン[, kuro-n] (n,adj-no) clone; (P)
クローンメーカ[, kuro-nme-ka] (n) {comp} clone maker
クローン人間[クローンにんげん, kuro-n ningen] (n) (human) clone
クローン動物[クローンどうぶつ, kuro-n doubutsu] (n) cloned animal
クロン[, kuron] (n) clone
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
サイクロン[, saikuron] (n) cyclone; (P)
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
それ計り;其許り;其れ許り[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea)
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
ほっといて[, hottoite] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P)
ぽつねんと[, potsunento] (adv) (on-mim) all alone; by oneself
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something)
ロンリネス[, ronrinesu] (n) loneliness
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P)
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P)
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P)
一佐[いっさ, issa] (n) colonel (JSDF)
一遍[いっぺん, ippen] (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P)
中佐[ちゅうさ, chuusa] (n) lieutenant colonel; commander (navy); (P)
二佐[にさ, nisa] (n) lieutenant colonel (JSDF)
亜熱帯高気圧[あねったいこうきあつ, anettaikoukiatsu] (n) subtropical anticyclone
人はパンのみにて生くる者に非ず;人はパンのみにて生くるものに非ず[ひとはパンのみにていくるものにあらず, hitoha pan nominiteikurumononiarazu] (exp) (id) Man shall not live by bread alone
人懐かしい[ひとなつかしい, hitonatsukashii] (adj-i) lonesome for
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
佗人[わびびと, wabibito] (n) lonesome person; unwanted person; poverty-stricken person
佗寝;佗び寝[わびね, wabine] (n) lonesome sleep; sleeping alone
佗歌[わびうた, wabiuta] (n) sad song; singing in a lonesome tone
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クローン[くろーん, kuro-n] clone
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone

lone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างว้าง[adj.] (āngwāng) EN: lonely ; lonesome ; forlorn FR: isolé
บาบิโลน[n. prop.] (Bābīlōn) EN: Babylon FR: Babylone
บาเกียว[n. exp.] (Bākīo ) EN: Baguio ; tropical cyclone FR:
บาร์เซโลนา[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า = บาร์เซโลนา ; บาร์ซ่า[TM] (Bāsēlōnā ; ) EN: Barcelona ; Barça FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide ; mener seul sa barque ; conduire seul sa barque
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: leave alone ; stop minding FR: oublier ; laisser tomber
ชอบอยู่คนเดียว[v. exp.] (chøp yū kho) EN: be a loner FR:
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole FR:
เดี่ยว[adv.] (dīo = dio) EN: solo ; alone FR: en solo ; seul ; tout seul
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphan) EN: alone ; by oneself ; by itself ; on one's own ; sole FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitary ; single-handed ; single ; singleton ; solo FR: solitaire ; isolé ; seul
ด้วยตนเอง[adv.] (dūay ton ēn) EN: by oneself ; alone ; oneself FR: par soi-même ; personnellement ; en personne
เอกา ; เอ้กา[adj.] (ēkā) EN: alone ; single ; one ; solitary FR:
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
เอสปันญ่อล[TM] (Ēspanyøl) EN: Espanyol FR: Espanyol Barcelone [m]
ฝ่ายเดียว[adj.] (fāi dīo) EN: only ; alone ; ex parte ; one-sided ; unilateral FR:
เห็ดเป๋าฮื้อ[n. exp.] (het paoheū) EN: abalone mushroom FR:
หอยเป๋าฮื้อ[n.] (høi pao heū) EN: abalone FR: ormeau [m] ; abalone [m] ; haliotide [f] ; oreille de mer [f]
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely FR:
หัวเดียวกระเทียมลีบ[adj.] (hūadīokrath) EN: alone ; friendless FR: solitaire
จับเจ่า[adj.] (japjao) EN: dejected ; lonesome FR:
จ๋อง[adj.] (jøng) EN: timid ; lonely ; lonesome FR:
แก้เหงา[v. exp.] (kaē ngao) EN: do something against loneliness FR:
กะล่อน[n.] (kalǿn) EN: Mangifera caloneura FR: Mangifera caloneura
ขี้ไต้[n.] (khītai) EN: Mangifera caloneura FR: Mangifera caloneura
โคลน[n.] (khlōn) EN: clone FR: clone [m]
คนเดียว[n.] (khon dīo) EN: one person ; single person ; lonely person FR: personne seule [f] ; une seule personne [f]
คนเดียว[adj.] (khon dīo) EN: alone ; lonely  FR: isolé ; seul
คนเดียว[adv.] (khon dīo) EN: by oneself ; alone FR: tout seul
คนที่ชอบเก็บตัว[n. exp.] (khon thī ch) EN: loner FR: solitaire [m]
ความเงียบเหงา[n.] (khwām ngīep) EN: loneliness FR: solitude [f]
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dī) EN: Eating alone is tasteless FR: A manger seul, point de saveur
กรวยไตอักเสบ[n. exp.] (krūay tai a) EN: pyelonephritis FR:
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลำพังแต่[adv.] (lamphang tā) EN: alone ; by oneself FR:
เลิกรบกวน[v. exp.] (loēk ropkūa) EN: leave someone alone FR:
มาคนเดียว[v. exp.] (mā khon dīo) EN: come alone FR: venir seul

lone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent
Ballon {m} | Ballone
Sperrballon {m} | Sperrballone
Bataillon {n} | Bataillone
Quatsch {m} [ugs.]boloney
Klon {m} [biol.] | Klone
Zyklon {m} | Zyklone
Zyklonabscheider {m}cyclone separator
Gallone {f} (Hohlmaß: 4,54 l; amerikanisch 3,78 l) | Gallonen
Einzelgänger {m}lone wolf
einsam {adj} | einsamer | am einsamstenlonely | lonelier | loneliest
Melone {f} [bot.] | Melonen
Seeohr {n}; Abalone-Muschel
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone
Pylon {m}; Pylone
Solo {n}stand-alone
Schablone {f}; Malerschablone
Zuckermelone {f} [bot.] [cook.] | Zuckermelonen
Wassermelone {f} [bot.] | Wassermelonen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lone
Back to top