ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uninhabited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uninhabited*, -uninhabited-

uninhabited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uninhabited (adj.) ห่างไกลผู้คน See also: ปราศจากผู้คน, ไม่มีคนอยู่ Syn. unpopulated, desolate, bleak Ops. crowded, bustling, busy

uninhabited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, 荒岛 / 荒島] barren or uninhabited island; CL:個|个
荒无人烟[huāng wú rén yān, ㄏㄨㄤ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 荒无人烟 / 荒無人煙] desolate and uninhabited (成语 saw)
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, 渺无人烟 / 渺無人煙] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken
无人[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, 无人 / 無人] unmanned; uninhabited

uninhabited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)

uninhabited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uninhabited
Back to top