ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entombed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entombed*, -entombed-

entombed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entombed (vi.) ถูกฝังอยู่ Syn. be buried

entombed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entombed
Back to top