ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abnormality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abnormality*, -abnormality-

abnormality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnormality (n.) ความผิดปรกติ See also: สภาพผิดปกติ Syn. aberration, peculiarity
English-Thai: Nontri Dictionary
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผิดธรรมดา (n.) abnormality Syn. ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลก (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลกประหลาด (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ลักษณะผิดปกติ (n.) abnormality Syn. สภาวะผิดปกติ Ops. สภาพปกติ
สภาพผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ Ops. สภาพปกติ
สิ่งผิดปกติ (n.) abnormality Syn. เรื่องผิดปกติ
เรื่องผิดปกติ (n.) abnormality
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This genetic abnormality going to effect her?ความผิดปกติทางพันธุกรรมจะส่งผลกระทบต่อเธอ?
If you're right, there'd be an abnormality on the pancreas.อน่างน้อยลองทำMRIยืนยันดู
Structural abnormality causes the heart attack and throws clots to the brain, leading to synesthesia.ความผิดปกติของโครงสร้างอาจทำให้เกิดหัวใจวาย/nและทำให้การอุดตันไหลไปที่สมอง นำไปสู่ synesthesia
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ

abnormality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, 畸形] deformity; birth defect; abnormality
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, 畸胎] freak of nature; mutant; abnormality
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, 基因染色体异常 / 基因染色體異常] genetic chromosome abnormality

abnormality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変体[へんたい, hentai] (n,adj-f) abnormality
染色体異常[せんしょくたいいじょう, senshokutaiijou] (n) chromosomal abnormality
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality
異常性[いじょうせい, ijousei] (n) abnormality
異常性欲[いじょうせいよく, ijouseiyoku] (n) sexual abnormality
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P)
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P)

abnormality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phit ) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder FR: anomalie [f] ; dysfonctionnement [m]
ความผิดปกติทางเพศ[n. exp.] (khwām phit ) EN: sexual deviation ; sexual abnormality ; sexual disorders FR: déviation sexuelle [f]
ความผิดปรกติ[n. exp.] (khwāmphit p) EN: abnormality FR: anomalie [f]
ความแปลกประหลาด[n. exp.] (khwām plaēk) EN: mystery ; abnormality FR: mystère [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abnormality
Back to top