ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-irregular-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irregular, *irregular*,

-irregular- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if something irregular is found?ถ้าหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น
But you say you've been having irregular periods.แต่คุณบอกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติใช่มั้ย
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ..
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ
An irregular cycle is very common with girls your age.ประเดือนไม่มาเป็นเรื่องปกติมาก สำหรับเด็กสาววัยอย่างเธอ
I paid a freshman to ask him for help with irregular verbs.ฉันจ้างรุ่นน้อง ไปขอให้ เขาสอนคำกริยา
Some say it's irregular for you to be seen drinking with the men of the Legion.มีคนบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ท่านจะมานั่งดื่มกับทหารในกอง
I mean, his training has been irregular and he was a civilian only two years ago.ฉันหมายถึง เขาได้รับการฝึกไม่ค่อยสม่ำเสมอ และเมื่อ 2 ปีก่อนก็ยังเป็นพลเรือนอยู่
Elevated blood pressure, irregular pulse, hyperactive eye movement.ระดับความดันและชีพจร ไม่ปกติ ลูกตากลอกไปมาอย่างรวดเร็ว
There's something irregular about her heart rate, so she's having tests done.มีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับอัตราการเต้นหัวใจของเธอ เธอกำลังจะตรวจเสร็จ
Start of irregular heartbeats.-ความผิดปกติของการเต้นหัวใจ

-irregular- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 散座儿 / 散座兒] extra seats (in theater); irregular customer
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, 心慌] irregular heart-beat
[jī, ㄐㄧ, 玑 / 璣] irregular pearl
[yǔ, ㄩˇ, 龉 / 齬] irregular teeth

-irregular- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレギュラー[, iregyura-] (adj-na) irregular
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P)
サ変[サへん, sa hen] (n) (abbr) (See サ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs
サ行変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs
ナ変[ナへん, na hen] (n) (abbr) (See ナ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ナ行変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
不正規軍[ふせいきぐん, fuseikigun] (n) irregular forces; guerrillas
乱反射[らんはんしゃ, ranhansha] (n,vs) diffuse reflection; diffused reflection; irregular reflection
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P)
棊布[きふ, kifu] (n,vs) (arch) (obsc) scattering (e.g. of islands, Go pieces, etc., often in a harmonious balance); dispersal; constellation; irregular spread
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment

-irregular- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
กริยาอปรกติ[n. exp.] (kriyā aprok) EN: irregular verb FR: verbe irrégulier [m]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ไม่สม่ำเสมอ[adj.] (mai samamsa) EN: irregular FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: irregular quadrilateral FR: trapèze [m]
ทะลักทะแลง[v.] (thalakthala) EN: be irregular FR:
วิปริต[adj.] (wiparit = w) EN: abnormal ; unusual ; irregular ; strange FR:
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal

-irregular- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
ordnungswidrig; unregelmäßig {adj} | ordnungswidriger | am ordnungswidrigstenirregular | more irregular | most irregular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -irregular-
Back to top