ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsystematic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsystematic*, -unsystematic-

unsystematic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsystematic (adj.) ไม่เป็นระบบ Syn. disorganized Ops. systematic, well-organized
unsystematic (adj.) ไม่มีระเบียบ Syn. disorderly, untidy Ops. tidy
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มวยป่า (n.) unsystematic boxing See also: unorthodox boxing, untrained boxing
มวยวัด (n.) unsystematic boxing See also: unorthodox boxing, untrained boxing Syn. มวยป่า

unsystematic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱読[らんどく, randoku] (n,vs) reading unsystematically
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)

unsystematic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: unsystematic risk FR:
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
ไม่เป็นระบบ[adj.] (mai pen rab) EN: unsystematic ; disorganised FR:
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
ทะลักทะแลง[adv.] (thalakthala) EN: without order ; in confusion ; unsystematically ; messily FR:
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (tham ngān l) EN: work unsystematically ; work unmethodically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsystematic
Back to top