ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*irregular*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irregular, -irregular-

*irregular* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irregular (n.) ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ Ops. regular
irregular (adj.) ผิดปกติ Syn. abnormal, unusual Ops. regular, normal
irregular (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ Syn. erratic, spasmodic, unsystematic Ops. regular
irregular (adj.) ไม่เรียบ See also: ขรุขระ Syn. uneven, crooked, bumpy Ops. regular, even
irregular (n.) สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irregularity (n.) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ Syn. disorganization, desultoriness
irregularity (n.) ความผิดปกติ Syn. abnormality, peculiarity Ops. regularity
irregularity (n.) ความไม่เรียบ See also: ความขรุขระ Syn. unevenness, bumpiness
irregularly (adv.) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว Syn. occasionally
irregularly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. spasmodically, sporadically Ops. regularly
English-Thai: HOPE Dictionary
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
English-Thai: Nontri Dictionary
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาจร (n.) irregular customer See also: casual customer Ops. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ
ทะลักทะแลง (v.) be irregular See also: be disorder, be uncontrolled Ops. มีระเบียบ
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) irregular quadrilateral
ไม่บ่อยนัก (adv.) irregularly See also: erratically, intermittently, unevenly Syn. เป็นพักๆ
ไม่สม่ำเสมอ (adv.) irregularly See also: erratically, intermittently, unevenly Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน
What if something irregular is found?ถ้าหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น
But you say you've been having irregular periods.แต่คุณบอกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติใช่มั้ย
WE HEARD THAT THERE MAY HAVE BEEN IRREGULARITIES WITH THE EXECUTION.เชื่อผมเถอะ นั่นไม่ใช่การประหารครั้งแรก ที่ผมมาประกาศการตาย
So someone in Cyber Unit is checking for irregularities in agents' banking records?งั้นก็มีจนท.คนใดคนนึงในแผนกไซเบอร์ได้ทำสิ่งผิดพลาดอันส่งผลกับฝ่ายงานด้านบัญชีสินะ.
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ..
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ
I suggest you go tell Mr. Mara that you found some irregularities in Blauner's expenses.ผมแนะนำ ให้บอกนักสืบมาร่า ว่าคุณพบสิ่งผิดปกติ ในค่าใช้จ่ายของบลาวเนอร์
An irregular cycle is very common with girls your age.ประเดือนไม่มาเป็นเรื่องปกติมาก สำหรับเด็กสาววัยอย่างเธอ
I paid a freshman to ask him for help with irregular verbs.ฉันจ้างรุ่นน้อง ไปขอให้ เขาสอนคำกริยา
Some say it's irregular for you to be seen drinking with the men of the Legion.มีคนบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ท่านจะมานั่งดื่มกับทหารในกอง

*irregular* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 散座儿 / 散座兒] extra seats (in theater); irregular customer
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium
[chàn, ㄔㄢˋ, 儳] irregular; mixed
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, 心慌] irregular heart-beat
[jī, ㄐㄧ, 玑 / 璣] irregular pearl
[jǔ, ㄐㄩˇ, 龃 / 齟] irregular; uneven teeth
[yǔ, ㄩˇ, 龉 / 齬] irregular teeth
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
不定期[bù dìng qī, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 不定期] non-scheduled; irregularly
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, 不规则 / 不規則] irregular
[tōu, ㄊㄡ, 媮] improper; irregular

*irregular* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.)
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
イレギュラー[, iregyura-] (adj-na) irregular
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P)
サ変[サへん, sa hen] (n) (abbr) (See サ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs
サ行変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs
ナ変[ナへん, na hen] (n) (abbr) (See ナ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ナ行変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer)
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
不次[ふじ, fuji] (adj-na,n) irregularity
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不正規軍[ふせいきぐん, fuseikigun] (n) irregular forces; guerrillas
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P)
乱反射[らんはんしゃ, ranhansha] (n,vs) diffuse reflection; diffused reflection; irregular reflection
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
向日葵;日回り[ひまわり;ヒマワリ, himawari ; himawari] (n) (uk) (向日葵 is irregular) sunflower (Helianthus annuus)
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P)
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
棊布[きふ, kifu] (n,vs) (arch) (obsc) scattering (e.g. of islands, Go pieces, etc., often in a harmonious balance); dispersal; constellation; irregular spread
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots
選挙違反[せんきょいはん, senkyoihan] (n) electoral irregularities
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment

*irregular* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai s) EN: unrest ; turmoil ; irregularities FR: troubles [mpl]
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
กริยาอปรกติ[n. exp.] (kriyā aprok) EN: irregular verb FR: verbe irrégulier [m]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ไม่สม่ำเสมอ[adj.] (mai samamsa) EN: irregular FR:
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: irregular quadrilateral FR: trapèze [m]
ทะลักทะแลง[v.] (thalakthala) EN: be irregular FR:
วิปริต[adj.] (wiparit = w) EN: abnormal ; unusual ; irregular ; strange FR:
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal
อย่างไม่สม่ำเสมอ[adv.] (yāng mai sa) EN: irregularly FR: irrégulièrement

*irregular* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
ordnungswidrig; unregelmäßig {adj} | ordnungswidriger | am ordnungswidrigstenirregular | more irregular | most irregular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *irregular*
Back to top