ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prolong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prolong*, -prolong-

prolong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prolong (vt.) ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น Syn. extend, prolongate
prolong (vt.) ยืดเวลา Syn. extend, prolongate
prolong syllables (vt.) พูดเนิบๆ See also: พูดยานคาง, พูดลากเสียง, พูดช้าๆ Syn. lengthen, extend
prolongate (vt.) ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น Syn. extend, prolong
prolongate (vt.) ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น Syn. extend, prolong
prolongation (n.) การเกิดขึ้นต่อเนื่อง Syn. continuation
prolongation (n.) การต่อเนื่องกัน See also: การดำเนินต่อไป, การติดต่อกัน Syn. continuance
prolonged (adj.) ต่อเนื่อง
prolonged (adj.) ยืดยาด See also: ไม่รู้จักจบสิ้น Syn. endless, long-drawn-out Ops. abbreviated, shortened
prolonged (adj.) ที่ยืดยาว (คำพูด) See also: ที่ยืดเยื้อ Ops. precise
prolonged (adj.) ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ) See also: นาน Syn. enduring, lengthy Ops. short, brief
prolonged (adj.) ยืดยาว See also: ยืดเยื้อ Syn. long, overlong Ops. shortened, truncated
prolonged noise (n.) เสียงรัว See also: เสียงกรอกแกรก
prolonged noise (n.) เสียงรัว See also: เสียงรัวกลอง
English-Thai: HOPE Dictionary
prolong(พระลอง') vt. ทำให้ยาวออก,ยืดออก,ต่อ,ขยายออก,หน่วงเหนี่ยว., See also: prolongation n. prolonger n. prolongment n., Syn. lengthen
English-Thai: Nontri Dictionary
prolong(vt) ยืดออกไป,ต่อออกไป,ขยายออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อเวลา (v.) prolong See also: protract, extend the time limit, prolong for more time Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา
ยืดเวลา (v.) prolong See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch Syn. ขยายเวลา Ops. ร่นเวลา
ยืดเยื้อ (v.) be prolonged See also: extend, drag on, last, go on, be protracted Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง Ops. จบสิ้น
ไม่จบสิ้น (v.) be prolonged See also: extend, drag on, last, go on, be protracted Syn. กินเวลา, เรื้อรัง Ops. จบสิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you just prolong my treatmentคุณเขียนรายงานให้ผมรักษาต่อได้มั้ย
Our research indicates the presence of a chemical in Perrinia immortalis that can significantly prolong cellular life.จากการวิจัยของเรานั้น ชี้ชัดแล้วว่า สารเคมีที่อยู่ในตัวยาเพอริเนียนั้น มันมีนัยสำคัญ ในการยืดอายุให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
We sometimes find that it's easier just to ask God's forgiveness and not prolong the inevitable.บางทีมันก็เป็นการดีที่จะ วิงวอนให้พระเจ้ายกโทษ และก็ไม่ยื้อต่อ...
We prolong it,we deny it.เราเลื่อนมันออกไป เราปฏิเสธมัน
Are you referring to ultra-secret military experiments to prolong life by inducing hibernation?คุณกำลังหมายถึงการทดลอง ลับสุดยอดของกองทัพ เพื่อยืดอายุ ด้วยการเร่งให้เกิด ปฏิกิริยาการจำศีลแบบกบ
Well, excuse me for trying to prolong the innocenceขอโทษละกันที่ผมพยายาม ยืดระยะความไร้เดียงสา
Senator Padme Amidala, recognizing that more troops will only prolong the fighting.วุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาลา รู้สึกได้ว่าการเพิ่มจำนวนทหาร ย่อมหมายถึงการทำให้การรบยืดเยื้อ
There's no need to prolong the disappointment.คงไม่ต้องการยืดเวลาความผิดหวังออกไปอีกหรอกนะ
Fighting will only prolong your discomfort.การต่อสู้รังแต่จะยื้อความทรมาน
Yes. It'll prolong her humiliation.ใช่ มันจะทำให้เธอยิ่งน่าสมเพซไปอีก
Why keep the name? Why prolong the charade?ทำไมถึงต้องปกปิดชื่อ ทำไมต้องทำเหมือนเล่นะละครใบ้กันด้วย
We shall draw lots, and cut but shallow to prolong the game.เราจะจับสลาก, และตัด แต่ตื้น เพื่อยืดอายุการเล่นเกม

prolong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, 续假 / 續假] extended leave; prolonged absence

prolong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P)
延命治療[えんめいちりょう, enmeichiryou] (n) life-prolonging treatment
延寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P)
延齢[えんれい, enrei] (n) longevity; prolonging one's life
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P)
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops
湯中り;湯あたり[ゆあたり, yuatari] (n,vs) dizziness caused by prolonged hot bath
湯疲れ[ゆづかれ, yudukare] (n,vs) weariness caused by prolonged hot bath
長引く(P);長びく[ながびく, nagabiku] (v5k,vi) to be prolonged; to drag on; (P)
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump
長期間[ちょうきかん, choukikan] (n,adj-no) extended period of time; prolonged; long-range
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical)

prolong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay FR: prolonger
รั้งรอ[v. exp.] (rang rø) EN: hesitate ; wait ; delay ; hold back ; prolong FR: atermoyer ; hésiter ; tarder
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ[v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life (as) ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อชีวิต[v. exp.] (tø chīwit) EN: prolong one's life FR:
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord
ยืน[v.] (yeūn) EN: extend ; prolong FR: étendre ; prolonger
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดอายุ [v. exp.] (yeūt āyu) EN: extend ; prolong FR:
ยืดขยายลานบินออกไป[v. exp.] (yeūt khayāi) EN: prolong the runway of an airfield FR: allonger la piste d'atterissage
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch FR: prolonger ; faire durer
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
การขยายเวลา[n. exp.] (kān khayāi ) EN: prolongation FR: prolongation [f]
การต่อออกไป[n. exp.] (kān tø øk p) EN: prolongation FR:
การต่อวีซ่า[n. exp.] (kān tø wīsā) EN: visa extension FR: prolongation de visa [m]
การยืดกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān yeūt ka) EN: prolongation FR:
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wē) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension FR:
ความแห้งแล้งที่ยาวนาน[n. exp.] (khwām haēng) EN: prolonged drought FR: sécheresse prolongée [f]
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plak faifā) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent FR: chronique ; persistant
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study FR: prolonger ses études
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend FR: étendre ; prolonger ; allonger ; perpétuer
ต่อเวลา[v. exp.] (tø wēlā) EN: extend the period (for) ; extend the time (for) FR: proroger ; prolonger
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
วันหยุดยาว[n. exp.] (wan yut yāo) EN: FR: long congé [m] ; pont [m] ; weekend prolongé [m]
ยาวนาน[adj.] (yāonān) EN: endless ; prolonged FR: prolongé ; long
ยืดขยายทางรถไฟออก[v. exp.] (yeūt khayāi) EN: extend a railway FR: prolonger une voie ferrée
ยืดเวลาออกไป[adj.] (yeūt wēlā ø) EN: prolonged FR:
ยืดเยื้อ[adj.] (yeūtyeūa) EN: prolonged ; extending ; dragging on ; lasting ; interminable ; never-ending FR: prolongé ; interminable
เยิ่นเย้อกฐินบก[adj. (loc.)] (yoēnyoēkath) EN: slow ; prolonged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prolong
Back to top