ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heckle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heckle*, -heckle-

heckle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heckle (vt.) รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน Syn. annoy, interject, interrupt
English-Thai: HOPE Dictionary
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
English-Thai: Nontri Dictionary
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got to fight back. If a guy heckles you, heckle him back.ถ้าเขาแซวมา ก็แซวกลับไป
Like I didn't think you'd bring heckle and jeckle.อย่างกับฉันจะไม่รู้ว่านายพาสองคนนี้มาด้วย
I saw it on the website, Thought it was my duty to come heckle you.ฉันเห็นบนเว็บ เลยมาดูซะหน่อย
By being so good that they can't heckle us.ก็ทำดีกับพวกนั้นจนมันไม่มาขัดเราไง
Setup? He wanted you to heckle him?เตี๊ยม เขาอยากให้คุณพูดแทรก
If it looks like you're in trouble, he'll heckle you.ถ้าคุณเจอปัญหาอะไร เขาจะตะโกนป่วนคุณ
It's more fun when you heckle.มันเกินกว่าสนุกแล้วนะ ถ้าเธอตะโกนแข่งกัน ไม่ได้ตะโกน,จอร์จ
Don't heckle, George. Yeah, whatever.ใช่,อะไรก็ช่าง ฉันมีวิธีทำให้อะไรดีกว่านี้
Heckler and Koch G36.Heckler กับ Koch G36
Hecklers provided a needed serviceเงื่อนไขการบริการของคนที่ชอบขัดคอ
To be some vocal adrenaline hecklers there, too.พวกโวคัล อาดรีนาลีนมาป่วนด้วยแน่
I think I may know a way to shut those hecklers upฉันรู้วิธี จัดการพวกมันแล้ว

heckle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance

heckle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless)

heckle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle ; hoot FR: conspuer ; huer ; chahuter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heckle
Back to top