ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nettle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nettle*, -nettle-

nettle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nettle (n.) ต้นไม้ป่าที่มีขนตามใบ Syn. stinging nettle
nettle (n.) ทำให้เจ็บๆ คันๆ See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ Syn. annoy, displease, offend
nettle (n.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้รำคาญ Syn. irritate, annoy
nettle rash (n.) อาการโรคลมพิษ Syn. uredo, urticaria
English-Thai: HOPE Dictionary
nettle(เนท'เทิล) n. พืชที่มีขนคันจำพวก Urtica
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
nettle(n) ตำแย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nettle rashผื่นแพ้ตำแย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't be dealing with bushes, nettles, and deadly nightshade.ให้ทำอะไรในพุ่มไม้ พงหญ้า ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
Oh, it's like a nettle... under the paw (clawed feet)!โอ เหมือนมีอะไรตำ อยู่ใต้ ๆ เท้า
Your lips are nettlesYour lips are nettles
Also known as bull nettle, the Devil's tomato, and my personal favorite, the apple of Sodom.รู้จักอีกชื่อว่า บูลเนทเทิล มะเขือแห่งปีศาจ เป็นของโปรดของฉัน แอปเปิ้ลแห่งโซดอม

nettle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荨麻疹[xún má zhěn, ㄒㄩㄣˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 荨麻疹] nettle rash
[xǐ, ㄒㄧˇ, 枲] male nettle-hemp
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 荨] nettle
荨麻[xún má, ㄒㄩㄣˊ ㄇㄚˊ, 荨麻] nettle
蕁麻[qián má, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄚˊ, 蕁麻] nettle

nettle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕁麻疹[じんましん;ジンマシン, jinmashin ; jinmashin] (n) hives; nettle rash; urticaria
仏の座[ほとけのざ;ホトケノザ, hotokenoza ; hotokenoza] (n) (1) (uk) henbit deadnettle (Lamium amplexicaule); henbit; (2) (See 田平子) Japanese nipplewort (Lapsanastrum apogonoides)
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.)
悪茄子[わるなすび, warunasubi] (n) Carolina horsenettle (Solanum carolinense)
零余子蕁麻[むかごいらくさ;ムカゴイラクサ, mukagoirakusa ; mukagoirakusa] (n) (uk) Laportea bulbifera (species of nettle-like plant)

nettle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ฤาษีผสม[n.] (reūsīphasom) EN: Coleus ; Painted nettle FR:
ตำแย[n.] (tamyaē) EN: nettle ; fever-nettle ; devil-nettle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nettle
Back to top