ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devil-nettle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devil-nettle*, -devil-nettle-

devil-nettle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตำแย[n.] (tamyaē) EN: nettle ; fever-nettle ; devil-nettle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devil-nettle
Back to top