ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-interrupt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น interrupt, *interrupt*,

-interrupt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
"Our friends have the right to interrupt at any moment"เพื่อนของเรามีที่เหมาะสม ขัดจังหวะที่เวลาชั่วครู่ใดๆ
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
I hate to interrupt you, but the reason we're here...ผมไม่อยากขัดจังหวะ... . เลย,
You wouldn't want to interrupt the creative flow, would you?คุณคงไม่ต้องการจะมารบกวน การพรั่งพรูของจินตนาการอันบรรเจิดหรอกนะ
Okay. I didn't mean to interrupt your work.โอเคค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ จะมารบกวนการทำงานของคุณ
So never interrupt me!เพราะฉะนั้นอย่ามากวนใจ เข้าใจไหม
Don't interrupt me, honey. And another thing.อย่าขัดผม ที่รัก มีอีกอย่าง
Oh, Chris, I'm terribly sorry to interrupt your busy morning.-Oh, Chris, l'm terribly sorry... ...to interrupt you.
Look, I'm sorry to interrupt your snack, but we gotta go.ฟังนะ, ฉันเสียใจที่ขัดจังหวะอาหารว่าง แต่เราต้องไปแล้ว.
Can you please not interrupt me? !ขอร้อง อย่ากวนได้มั้ย
Excuse me, darlings. I hate to interrupt this important discussion between all you big stars...ขอโทษที่มาขัดจังหวะดาราใหญ่นะจ๊ะ

-interrupt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, 打岔] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject

-interrupt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
インターラプト[, inta-raputo] (n) interrupt
インタラプト[, intaraputo] (n) {comp} interrupt
ソフトウェア割り込み[ソフトウェアわりこみ, sofutouea warikomi] (n) {comp} software interrupt
ハードウェア割り込み[ハードウェアわりこみ, ha-douea warikomi] (n) {comp} hardware interrupt
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] (n) {comp} interrupt handler
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp,v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone
話を遮る[はなしをさえぎる, hanashiwosaegiru] (exp,v5r) to interrupt (a person)
途切らす[とぎらす, togirasu] (v5s,vt) to stop midway; to interrupt
途切らせる[とぎらせる, togiraseru] (v1,vt) to stop midway; to interrupt
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler
割り込みベクタ[わりこみベクタ, warikomi bekuta] interrupt vector
割り込みベクトル[わりこみベクトル, warikomi bekutoru] interrupt vector
割り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal
割り込み要求[わりこみようきゅう, warikomiyoukyuu] Interrupt Request, IRQ
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込みレジスタ[わりこみレジスタ, warikomi rejisuta] interrupt register
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt

-interrupt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
คั่นรายการ[v. exp.] (khan rāikān) EN: interrupt the program FR: interrompre les programmes
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดบท[v.] (khatbot) EN: interrupt FR: interrompre
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break in ; cut in FR:
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break FR: s'interposer ; interrompre
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
พูดขัดจังหวะ[v. exp.] (phūt khatja) EN: interrupt FR: interrompre
สอดกลางคัน[v. exp.] (søt klāngkh) EN: interrupt ; intervene ; butt in FR: interrompre ; couper la parole
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly ; interrupt FR: couper court à
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation
หยุดกลางคัน[v. exp.] (yut klāngkh) EN: interrupt FR:

-interrupt- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftssignal {n}attention interrupt
Mehr-Pegel-Unterbrechung {f}multilevel interrupt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -interrupt-
Back to top