ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrack*, -barrack-

barrack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrack (n.) ค่ายทหาร See also: โรงทหาร Syn. billet
barrack (vt.) จัดทหารเข้าค่ายพัก
barracks (n.) โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหาร See also: อาคารขนาดใหญ่ที่ไม่สวยงาม
English-Thai: HOPE Dictionary
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)
English-Thai: Nontri Dictionary
barracks(n) ค่ายทหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barracksโรงทหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp
เลียบค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp Syn. ตรวจค่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Underneath the lantern by the barrack gateภายใต้โคมไฟ ของประตูทางเข้า
The wooden barracks where people slept three to a bed.เพิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย
I told her it's the barracks, not the fucking Hotel Europa.ผมว่านี่ไม่ใช่โรงแรมชั้นหนึ่ง
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้
[ Gunshots ] Goeth lined up everybody from the missing man's barracks.เกิธให้คนทั้งหมู่เข้าแถว
She took all of them together. [ Soldier ] Zurueck in die Barracken !เธอพาโอเล็คกับจาเน็คไปซ่อน
We squabbled about it until we got back to barracks.เราสองคนทะเลาะกัน จนมาถึงค่ายทหาร
I want their faces posted in every police station, army barracks, post office, railway station and outhouse in India!ติดประกาศจับเขาทุก สน. ค่ายทหาร กรมไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ห้องน้ำทั่วอินดีย
I was worried you might break out of barrackเธอมาได้ยังไง ฉันเป็นห่วงเธอ ว่าจะถูกทรมานในค่ายทหารน่ะ

barrack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收留所[shōu liú suǒ, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 收留所] barrack
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ˊ, 军营 / 軍營] barracks; army camp
兵营[bīng yíng, ㄅㄧㄥ ˊ, 兵营 / 兵營] military camp; barracks

barrack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラック[, barakku] (n) barracks; (P)
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment
兵営[へいえい, heiei] (n) barracks
営倉[えいそう, eisou] (n) guardhouse; detention barracks
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound
営所[えいしょ, eisho] (n) barracks; camp
営舎[えいしゃ, eisha] (n) barracks
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks
屯営[とんえい, ton'ei] (n,vs) military camp; barracks; camping
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P)
重謹慎[じゅうきんしん, juukinshin] (n) close confinement (in one's barracks)

barrack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp FR:
โรงทหาร[n. exp.] (rōng thahān) EN: barracks FR: caserne [f] ; casernement [m]

barrack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baracke {f}barrack
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks
Ausgehverbot {n}confinement to barracks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrack
Back to top