ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interiorly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interiorly*, -interiorly-

interiorly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interiorly (adv.) ภายใน See also: โดยอยู่ภายใน Syn. innerly, inside

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interiorly
Back to top