ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demon*, -demon-

demon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demon (n.) ปีศาจ See also: ภูตผี Syn. devil, monster
demonetise (vt.) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ Syn. withdraw, devalue, inflate
demonetize (vt.) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ Syn. withdraw, devalue, inflate
demoniac (n.) คนที่ถูกผีสิง (คำโบราณ) See also: คนที่ถูกปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง
demoniac (adj.) เหมือนปีศาจ See also: ผิดมนุษย์, อย่างปีศาจ, ชั่วร้าย Syn. cruel, fiendish, harmful
demonic (adj.) ซึ่งถูกครอบงำ See also: ถูกสิง Syn. possessed, satanic
demonic (n.) ปีศาจ
demonic (adj.) เหมือนปีศาจ Syn. devilish, hellish, fiendish
demonstrable (adj.) ซึ่งทดลองให้เห็นได้ See also: ซึ่งพิสูจน์ได้
demonstrably (adv.) อย่างทดลองได้ See also: อย่างพิสูจน์ได้
demonstrate (vi.) ประท้วง Syn. protest
demonstrate (vt.) พิสูจน์ See also: ทดลองให้เห็น Syn. show, prove, confirm
demonstrate (vt.) สาธิต See also: แสดง, แสดงให้เห็น Syn. show, prove, exibit
demonstrate (vt.) อธิบาย See also: ให้เหตุผล Syn. explain, describe, express
demonstrate against (phrv.) เดินขบวนประท้วง See also: ประท้วง, คัดค้าน
demonstrate to (phrv.) สาธิตให้ดู
demonstrate to (phrv.) ทำให้เข้าใจชัดเจน
demonstration (n.) การประท้วง See also: การเดินขบวน
demonstration (n.) การพิสูจน์ See also: การทดลอง
demonstration (n.) การสาธิต See also: การแสดงให้เห็น
demonstration (n.) การอธิบาย See also: การให้เหตุผล
demonstrative (n.) คำบ่งชี้ See also: คำสรรพนามที่ระบุว่าคน สัตว์ สิ่งของนั้นๆ แตกต่างจากสิ่งอื่น Syn. determiner
demonstrative (adj.) แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย
demonstratively (adv.) อย่างเฉพาะจงใจ
demonstrator (n.) ผู้เดินขบวน See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง
demonstrator (n.) ผู้สาธิต See also: คนสาธิต
English-Thai: HOPE Dictionary
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
demon drivern. คนที่ขับรถเร็วเหลือเกิน
demon for workn. คนที่ขยันงานมากผิดปกติ
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
demonographyn. เรื่องเขียนเกี่ยวกับภูต
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ
demonstrableadj. สาธิตได้,แสดงได้,พิสูจน์ได้., See also: demonstrability n. ดูdemonstrable, Syn. evident
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
English-Thai: Nontri Dictionary
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demoniae possessionการถูกผีเข้า [TU Subject Heading]
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีศาจ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ยักษ์, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ปีศาจ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ยักษ์, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ผี (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ยักษ์, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ผี (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ยักษ์, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ผี (n.) demon See also: specters, phantom, ghost Syn. อสูร, เปรต
ภูตผีปีศาจ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ยักษ์, ปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ภูตผีปีศาจ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ยักษ์, ปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
มาห์ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ยักษ์, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
มาห์ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ยักษ์, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ยักษ์ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
ยักษ์ (n.) demon See also: ghost, giant Syn. ผี, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์
อสุรกาย (n.) demon See also: specters, phantom, ghost Syn. อสูร, เปรต, ผี
สาธิต (v.) demonstrate See also: show, display Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต (v.) demonstrate See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate
ปล่อยทีเด็ด (v.) demonstrate a trick Syn. ปล่อยหมัดเด็ด
ปล่อยหมัดเด็ด (v.) demonstrate a trick
แผลงฤทธิ์ (v.) demonstrate one´s power See also: exercise/manifest one´s power or strength, display one´s nature Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช
แผลงฤทธิ์แผลงเดช (v.) demonstrate one´s power See also: exercise/manifest one´s power or strength, display one´s nature Syn. ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช
การสาธิต (n.) demonstration
สาธิต (adj.) demonstration
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me demonstrateขอฉันสาธิตให้ดูนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a demon of lightเป็นปีศาจแห่งแสงสว่าง
A very demon from hell sent to ruin us!อสูรกายจากนรกส่งเขามาทำลายพวกเรา
Rotting his flesh... making a demon of him.หึ่งเนื้อของเขา... ... วาดภาพชั่วขณะที่เขาวิ่งทำให้ปีศาจของเขา
There is a demon inside you. And in her.มีปีศาจภายในคุณเป็น และในของเธอ
He became a demon and attacked our village.เขากลายเป็นปีศาจและโจมตีหมู่บ้านของเรา
Death to the demon Ted Pikul!ความตายสู่ปีศาจ เทด พิกัล
Death to the demon Yevgeny Nourish!ความตายสู่ปีศาจร้าย เยฟจินี่ เนอริช
The only question in Junuh's mind... was which demon was givin' him the most aggravation:แต่ความกังขาเดียวที่เขามีคือ... ...ใครชวนให้เขามีโมโหมากกว่ากัน
Listen to me. None of that demon junk is real. Daddy just made it up.ฟังนะ เรื่องปีศาจนั่นมันเรื่องโกหก พ่อแต่งมันขึ้นมาเอง
So we gonna go get us a demon now?งั้นเราไปจับปีศาจกันเลยมั้ย ?
My first demon was to be Brad White from dallas.ปีศาจตัวแรกของผมชื่อ แบรด ไวท์จากดัลลัส
No, I'm an extremely powerful fire demon named Calcifer!ไม่ใช่ ข้าคืออภิมหาอำนาจราชาแห่งไฟผู้เกรียงไกร นามว่า คัลซิเฟอร์!

demon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘟神[wēn shén, ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 瘟神] demon personifying pestilence
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
凶煞[xiōng shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄚˋ, 凶煞 / 兇煞] demon; fiend
凶神[xiōng shén, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ, 凶神 / 兇神] demon; fiend
凶身[xiōng shēn, ㄒㄩㄥ ㄕㄣ, 凶身 / 兇身] demon; fiend
妖魔[yāo mó, ㄧㄠ ㄇㄛˊ, 妖魔] demon
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 妖魔鬼怪] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
恶煞[è shà, ㄜˋ ㄕㄚˋ, 恶煞 / 惡煞] demon; fiend
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, 恶魔 / 惡魔] demon; fiend
指示代词[zhǐ shì dài cí, ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 指示代词 / 指示代詞] demonstrative pronoun (這|这, 那, 各 etc)
操演[cāo yǎn, ㄘㄠ ㄧㄢˇ, 操演] demonstration
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, 示威者] demonstrator; protester
[bá, ㄅㄚˊ, 魃] drought demon
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 魈] elf; demon
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, 傩 / 儺] exorcise demons
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, 人妖] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 游行 / 遊行] march; parade; demonstration
魍魉[wǎng liǎng, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ, 魍魉 / 魍魎] sprites and goblins; monsters and demons
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, 五瘟] five chief demons of folklore personifying pestilence
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 五瘟神] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, 五鬼] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern

demon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マクスウェルの魔物[マクスウェルのまもの, makusuueru nomamono] (n) Maxwell's demon
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children)
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
水魔[すいま, suima] (n) (1) disastrous flooding; (2) kelpie; water demon that brings floods or disasters
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker
紺青鬼[こんじょうき, konjouki] (n) (See 青鬼) navy blue demon residing in hell
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by
降魔術[こうまじゅつ, koumajutsu] (n) demon invocation; summoning demons
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns
ジグザグデモ[, jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration
デーモン[, de-mon] (n) (1) demon; (2) {comp} daemon (in Unix, etc.); (P)
デモ[, demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P)
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
デモる[, demo ru] (v5r,vi) to demonstrate (e.g. in the streets)
デモンストレーション[, demonsutore-shon] (n) demonstration; (P)
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect
デモンストレーター[, demonsutore-ta-] (n) demonstrator
デモ版[デモばん;デモはん, demo ban ; demo han] (n) {comp} demonstration version; demo version
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade
デモ隊[デモたい, demo tai] (n) demonstrators; (P)
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
フランスデモ[, furansudemo] (n) large street demonstration (wasei
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P)
伏魔殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart
出物腫れ物所嫌わず[でものはれものところきらわず, demonoharemonotokorokirawazu] (exp) (id) Necessity knows no law
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt
吹き出物(P);吹出物[ふきでもの, fukidemono] (n) pimple; acne; boil; (P)
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous
多幸感[たこうかん, takoukan] (n) (1) (See 多幸) euphoria; eudemonia; (adj-f) (2) euphoric
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc

demon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้เวร[n. exp.] (ai wēn) EN: bastard ; You bastard! ; bitch (vulg.) FR: démon [m]
อสูร[n.] (asūn) EN: devil FR: démon [m]
อสุร-[pref.] (asura-) EN: asura ; demon FR:
อสุรกาย[n.] (asurakāi) EN: demon FR:
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man FR: démon [m] ; monstre [m]
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition FR: esprit [m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
จีพีเอ็กซ์ เดม่อน[TM] (Jī-Phī-Ek D) EN: GPX Demon FR: GPX Demon
กระหัง[n.] (krahang) EN: offal and blood eating demon spirit ; evil spirit FR:
กุมภัณฑ์[n.] (kumphan) EN: devil ; monster ; demon ; giant FR: géant [m]
มาห์ ; ม่าห์[n.] (mā) EN: demon FR: démon [m]
มาร[n. prop.] (Mān ) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มาร-[pref.] (mānra- = mā) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มาร-[pref.] (māra- = mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; the Evil One ; the Tempter FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ผีกระหัง[n. exp.] (phī krahang) EN: evil spirit ; male filth-eating wraith in Thai folklore FR: démon [m]
ผีพราย[n. exp.] (phī phrāi) EN: very violent demons ; vengeful demon FR: démons violents [mpl]
ผีสางเทวดา[n. exp.] (phīsāng thē) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon FR:
ผีเสื้อดำทุ่งหญ้า[n. exp.] (phīseūa dam) EN: Grass demon FR:
ผีเสื้อนิลกายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nin) EN: Chocolate Demon FR:
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nin) EN: Common Banded Demon FR:
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว [n. exp.] (phīseūa nin) EN: Restricted Demon FR:
ภูต[n.] (phūt) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie ; ghoul FR: démon [m] ; monstre [m]
ปิศาจ[n.] (pisāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]
ปีศาจ[n.] (pīsāt) EN: demon ; spirit ; ghost ; devil FR: démon [m] ; diable [m]
เปรต[n.] (prēt) EN: hungry ghost ; demon ; pretah FR: démon affamé [m]
ราหุ ; ร่าหุ์ ; ราหู[n. prop.] (Rāhu ; Rā ;) EN: Rahu (the demon who swallows up the Sun and the Moon) ; the demon who causes eclipses FR:
รากษส[n.] (rāksot) EN: rakshasa ; demon FR:
ราพณาสูร[n. prop.] (Rāpphanāsūn) EN: Ravana [a demon king in the Ramayana epic] FR:
เสือสมิง[n.] (seūasaming) EN: demon tiger FR:
ทศกัณฐ์[n. prop.] (Thøtsakan) EN: Tosakanth ; the demon king FR: Tosakanth
ยักข์[n.] (yak) EN: giant ; ogre ; demon ; colossus FR: démon [m] ; monstre [m] ; géant [m] ; ogre [m] ; colosse [m]
ยักษ์[n.] (yak) EN: giant ; ogre ; demon ; colossus FR: démon [m] ; monstre [m] ; géant [m] ; ogre [m] ; colosse [m]
ยักษา[n.] (yaksā) EN: giant ; ogre ; demon ; colossus FR: démon [m] ; monstre [m] ; géant [m] ; ogre [m] ; colosse [m]
ยักษี[n.] (yaksī) EN: giant ; ogre ; demon ; colossus FR: démon [m] ; monstre [m] ; géant [m] ; ogre [m] ; colosse [m]
ชี้ให้เห็นว่า[v. exp.] (chī hai hen) EN: show ; project that FR: montrer que ; mettre en évidence que ; démontrer que
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
การบินสาธิต[n. exp.] (kān bin sāt) EN: demonstration flight FR: vol de démonstration [m]
การชุมนุมประท้วง[n. exp.] (kān chumnum) EN: demonstration ; protest FR: manifestation [f]

demon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m}; Demontage
Demonstrant {m}; Demonstrantin
Demontage {f} | Demontagen
demonstrativ {adj}demonstrative
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Vorführwagen {m}demonstration car
Betontheit {f}demonstrativeness
unaufdringlich {adv}undemonstratively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demon
Back to top