ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lustful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lustful*, -lustful-

lustful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lustful (adj.) เต็มไปด้วยราคะ See also: เต็มไปด้วยตัณหา, มักมากในโลกีย์วิสัย Syn. lecherous, libidinous
English-Thai: HOPE Dictionary
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
English-Thai: Nontri Dictionary
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัดมัน (adj.) lustful See also: lecherous
ตัณหากลับ (adj.) lustful
ตัณหาจัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
ตัณหาจัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
บ้าตัณหา (adj.) lustful See also: passionate Syn. มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
บ้าตัณหา (adj.) lustful See also: passionate Syn. มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกาม (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกาม (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกามคุณ (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกามคุณ (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
รัต (adj.) lustful See also: amorous Syn. กำหนัด, รักใคร่
เซ็กส์จัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, กลัดมัน
เซ็กส์จัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, กลัดมัน
กามารมณ์ (n.) lustful mood See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido
กำเริบกาม (v.) have an intensified lustful See also: feel a sexual desire Syn. คะนองกาม
คะนองกาม (v.) have an intensified lustful See also: feel a sexual desire Syn. กำเริบกาม
ฟองกาม (v.) have an intensified lustful See also: feel a sexual desire Syn. กำเริบกาม, คะนองกาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Who can satisfy their lustful habit?♪ ใครจะไปทานทนไฟราคะไหว ♪
The lustful twin, the Black Swan, tricks and seduces him.หงส์ดำ แฝดผู้ชั่วร้าย ได้หลอกล่อและยั่วยวนเขา
I would not recommend lustful hand placed upon...ฉันจะไม่แนะนำ มือวางไว้บนตัณหา ...
Your ugly yellow eyes should fall out of your head as you stare at me so lustfully, Ravana.ดวงตาสีเหลืองอันน่าเกลียดของเจ้า จะหลุดออกจากหัว หากเจ้ายังจ้องข้า ด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยราคจิต เจ้าราพณาสูร
If they weren't lustfulถ้าหากพวกเขาไม่มักมากใน กามารมณ์
I have been greedy... and lustful... and wrathful.ลูกหิวกระหาย มีแต่กิเลสราคะ และความโกรธเกรี้ยว

lustful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony
好色家[こうしょくか, koushokuka] (n) lustful person

lustful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido ; sexual urge FR: instinct sexuel [m] ; libido [f]
กำเริบกาม[v. exp.] (kamroēp kām) EN: have an intensified lustful FR:
คะนองกาม[X] (khanøng kām) EN: lustful FR:
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: lust ; have sexual desire ; feel lustful FR: être en manque ; être en chaleur ; mouiller (vulg.)
ตัณหาจัด[adj.] (tanhā jat) EN: lustful FR:
ตัณหากลับ[adj.] (tanhā klap) EN: lustful FR:

lustful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geil; wollüstig {adj} | geiler | am geilstenlustful | more lustful | most lustful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lustful
Back to top