ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prick*, -prick-

prick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prick (vt.) แทง See also: เจาะ Syn. pierce, puncture
prick (vt.) ยุแหย่ See also: ยุ, แหย่
prick (n.) รอยแทง Syn. stab, puncture
prick (n.) อวัยวะเพศชาย (คำต้องห้าม) See also: องคชาติ
prick on (phrv.) กระตุ้น See also: เร่งให้ทำ
prick up (phrv.) (สัตว์) ชู (อวัยวะ เช่น หู) ขึ้น See also: ยกขึ้น Syn. perk up
pricket (n.) เหล็กแหลมสำหรับปักเทียน Syn. candlestick
prickie (n.) หนาม See also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickie (vt.) แทงเบา ๆ
prickie (vi.) รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickle (n.) หนาม Syn. spine, spike
prickle (vt.) แทงเบาๆ Syn. sting, tingle
prickly (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยผด Syn. thorny, spiny
prickly (adj.) เหมือนหนาม Syn. thorny, spiny
prickly (adj.) มีหนาม
prickly heat (n.) ผด See also: ตุ่มคันบนผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
prick(พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว
prick-eared(พริค'เอียร์ด) adj. หูชันและแหลมตัดผมสั้น
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickly(พริค'ลี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,เต็มไปด้วยปัญหา,เจ็บปวดเหมือนถูกแทง,ไว (อารมณ์,ประสาท), See also: prickliness n. prickliness,n.
prickly heatn. โรคผิวหนังผื่นคัน (เนื่องจากต่อมเหงื่ออักเสบ)
English-Thai: Nontri Dictionary
prick(n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
prickly(adj) เหมือนหนามแทง,เต็มไปด้วยหนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่ง (v.) prick See also: pick off Syn. เขี่ย, สะกิด
สะกิด (v.) prick See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate
สะกิด (v.) prick See also: jab, scratch
ตุ่มเล็กๆ (n.) prickly heat See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ
ผด (n.) prickly heat See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ
ผื่น (n.) prickly heat See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister Syn. เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ
เม็ดเล็กๆ (n.) prickly heat See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister Syn. ผื่น, ตุ่มเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This prick again. He says, "What do you want to tell me now?"ไอสัดนี้อีกแล้ว มันพูดว่า "คุณจะบอกอะไรได้หรือยัง"
This prick last week asked me to christen his kid.เมื่ออาทิตย์ก่อน ไอเหี้ยนี่ขอให้ฉันตั้งชื่อลูกมัน
The colossal prick even managed to sound magnanimous.ทิ่มใหญ่ยังมีการจัดการเสียงใจกว้าง
If you're going to let one stupid prick ruin your life... you're not the girl I thought you were.ถ้าเธอจะปล่อยให้ไอ้บ้าคนนึงมาทำลายชีวิตเธอ เธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันเคยคิดว่าเธอเป็น
"If you prick us, de we not bleed?"ถ้าท่านแทง เราไม่เลือดไหลหรือ
No, I don't care. You little prick better behave, got it?ไม่ ฉันไม่สน เธอมันก็ไอ้กระจ็อก
It's like that prick saved it all for Tommy!It's like that prick saved it all up for Tommy.
So you don't mind that there's a racist prick on the force.ถ้างั้นคุณก็ไม่สนใจ ที่มีพวกเหยียดผิดในกรม
You're supposed to never talk to the prick again.ไม่ต้องไปพูดกับมันอีก
If my hand gets shaky, it'll prick the palateถ้ามือฉันสั่น มันจะทะลุเข้าไปในเพดานปากเธอ
That prick deserves to be in prison.อุบาทว์อย่างนั้นสมควรติดคุกแล้ว
Where does this prick Adams get off taking such cheap shots at Lundy?นายอดัมส์อะไรนั่นมาจากไหน พูดจาข่มลันดี้อย่างนั้น

prick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duō, ㄉㄨㄛ, 剟] to prick; to cut blocks, to engrave
[cè, ㄘㄜˋ, 茦] pointed grass blade; to prick
痱子[fèi zi, ㄈㄟˋ ㄗ˙, 痱子] miliaria (type of skin disease); prickly heat; sweat rash
仙人掌果[xiān rén zhǎng guǒ, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˇ, 仙人掌果] prickly pear
[fèi, ㄈㄟˋ, 疿] prickly heat
[fèi, ㄈㄟˋ, 痱] prickly heat
刺痛[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, 刺痛] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder

prick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欹てる[そばだてる, sobadateru] (v1) to strain to hear; to prick up one's ears
聞き耳を立てる[ききみみをたてる, kikimimiwotateru] (exp,v1) to prick up one's ears and listen; to listen attentively
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain)
チクチク;ちくちく[, chikuchiku ; chikuchiku] (n,vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P)
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P)
刺状突起[しじょうとっき, shijoutokki] (n) prickle (of plants)
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash
汗疹;汗疣[あせも;あせぼ(汗疹), asemo ; asebo ( ase shin )] (n,adj-no) prickly heat; heat rash; miliaria
汗知らず[あせしらず, aseshirazu] (n) prickly heat powder; baby powder; talc powder
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P)
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash
薊芥子[あざみげし;アザミゲシ, azamigeshi ; azamigeshi] (n) (uk) Mexican prickly poppy (Argemone mexicana)
鬼蓮[おにばす, onibasu] (n) prickly water lily

prick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick FR: piquer
ควย[n.] (khūay = khu) EN: prick ; cock FR: pénis [m] ; verge [f]
กระดอ[n.] (kradø) EN: penis ; prick FR: verge [f] ; pénis [m]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting FR: épine [f] ; picot [m]
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale FR: embrocher ; empaler
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust FR: piquer ; percer
ยอก[v.] (yøk) EN: pierce ; sting ; prick FR:
มะแข่น ; [บ่าแข่น] ; [มะแขว่น][n.] (makhaen ; [) EN: mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue ; Zanthoxylum limonella FR: Zanthoxylum limonella
ผด[n.] (phot) EN: prickly heat ; miliaria rubra ; blister FR:
ทุเรียนน้ำ[n. exp.] (thurīen nām) EN: soursop ; prickly custard apple FR:
ทุเรียนเทศ[n. exp.] (thurīen thē) EN: soursop ; prickly custard apple FR:
หญ้าพันงูขาว[n. exp.] (yāphanngū k) EN: prickly chaff-flower ; rough-chaffed flower ; washerman's plant FR:

prick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stachlig; stachelig; dornig {adj} | stachelig wie ein Igelprickly | as prickly as a hedgehog
Streifenhalsschlüpfer {m} [ornith.]Spectacled Prickletail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prick
Back to top