ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gore*, -gore-

gore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gore (vt.) แทง See also: ขวิด Syn. cut, slit, slash, incise
gore (n.) เลือด See also: เลือดแห้ง Syn. blood
gore (n.) ผ้าสามเหลี่ยม See also: ผ้าชายธง
gore to death (phrv.) แทงด้วยเขา See also: ฆ่าด้วยเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
gore(กอร) {gored,goring,gores} n. เลือดที่ไหลอก,เลือดแห้ง,ผ้าผืนสามเหลี่ยมแคบ,ผ้าชายธง. v. ทำให้เป็นผ้าชายธง,แทงด้วยเขาหรืองา
English-Thai: Nontri Dictionary
gore(n) เลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Al Gore is the winner of the national popular vote.แอล กอร์ คือผู้ชนะคะแนนเสียงรวม
We call Florida, in the Al Gore column...เราติดต่อฟลอริดา ในช่องคะแนนของ แอล กอร์...
Al Gore or George Bush,อัล กอร์ หรือ จอร์จ บุช
Al gore would be Appalled.The home...อัลกอร์จะต้องตกใจ,บ้านที่...
Would Gore El her for the rioolprijs.ใช่ อาจจะนะ แต่ว่า แม่ของเจ้ามีแต่ขน
Al gore would be proud.อัล กอร์ คงภูมิใจมาก
Let's see if Gore is finished playing with the Jedi.มาดูซิว่าเจ้ากอร์เล่นกับเจไดเสร็จรึยัง
Someone who laughs at the gore that makes weaker men vomit.คนที่เห็นเลือดยังหัวเราะออก ไม่ใช่ถึงกับอ้วก
Blood and gore plays great on the big screen.เลือดและแทงเล่นได้เยี่ยม บนหน้าจอใหญ่
None other than the ghost of Letitia Gore herself!ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นผีของ เลทิเชีย กอร์ เองเลย!
Miss Gore went insane and butchered four little boys before killing herself.คุณกอร์เป็นบ้า และชำแหละเด็กชาย 4 คน ก่อนจะฆ่าตัวตาย
Now folks say that the souls of those poor, little boys are trapped here and that the evil spirit of Miss Gore punishes them to this... very... day.ผู้คนบอกว่า วิญญาณ ของเด็กชายที่น่าสงสาร 4 คน ติดอยู่ที่นี่ และวิญญาณร้ายของ คุณกอร์ ลงโทษพวกเขา

gore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
血块[xuè kuài, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨㄞˋ, 血块 / 血塊] gore
勾股定理[gōu gǔ dìng lǐ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 勾股定理] Pythagorean theorem

gore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
袵;衽[おくみ, okumi] (n) gusset (esp. in kimono); gore
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish)
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt
ゴアテックス;ゴラテックス(ik)[, goatekkusu ; goratekkusu (ik)] (n) Gore-Tex
ご令息;御令息[ごれいそく, goreisoku] (n) (hon) (See 令息) son
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
ジゴレット[, jigoretto] (n) gigolette (feminine form of gigolo) (fre
ピタゴラスの定理[ピタゴラスのていり, pitagorasu noteiri] (n) Pythagorean theorem
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita
人身保護令状[じんしんほごれいじょう, jinshinhogoreijou] (n) writ of habeas corpus
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized
御令嬢;ご令嬢[ごれいじょう, goreijou] (n) (hon) (your) daughter; young woman
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope)
[よごれ;ヨゴレ, yogore ; yogore] (n) (uk) (See 汚鮫・よごれざめ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
汚れ[よごれ, yogore] (n) dirt; filth; (P)
汚れた手[よごれたて;けがれたて, yogoretate ; kegaretate] (n) blood(-stained) hand; dirty hand
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role
汚れ物[よごれもの, yogoremono] (n) dirty things; dirty laundry
第五列[だいごれつ, daigoretsu] (n) fifth column
行灯袴[あんどんばかま, andonbakama] (n) (arch) hakama without gussets (worn by female students and later male students in the Meiji period); hakama without gores

gore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวัด[v.] (khwat) EN: horn ; gore FR:
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram FR:
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust FR: piquer ; percer
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad FR:
จำปูน[n.] (jampūn) EN: Anaxagorea FR: Anaxagorea
จำปูน[n.] (jampūn) EN: Anaxagorea javanica FR: Anaxagorea javanica
กำลังวัวเถลิง[n.] (kamlangwūat) EN: Anaxagorea luzonensis FR: Anaxagorea luzonensis
เกาะกอเร่[n. prop.] (Kǿ Kørē) EN: Île de Gorée ; Gorée Island FR: Île de Gorée
พีทาโกรัส[n. prop.] (Phīthākōrāt) EN: Pythagoras FR: Pythagore
ปิทาโกรัส[n. exp.] (Pithākōras) EN: Pythagoras FR: Pythagore
ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส = ทฤษฎีบทปิทาโกรัส[n. exp.] (thritsadībo) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.) FR: théorème de Pythagore [m]

gore ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Most {m} (vergoren); Fruchtwein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gore
Back to top